کارودانش

وبلاگ هنرجویان هنرستان حضرت علی اکبر (ع) مشکین آباد کرج-نمونه سئوالات

سئوالات فتوشاپ با جواب

سئوالات فتوشاپ
1- برنامه فتوشاپ چه نوع برنامه ای است و چه کاربردی دارد؟الف) جهت مونتاژ فیلم                    ب) نرم افزار کمکی برنامه اتوکد0ج) جهت تهیه فیلم های انیمیشن        د) برای طراحی و پیرایش و رتوش2- برای چاپ کدام مد رنگ انتخاب می شود ؟الف) Cmyk         ب) Index            ج)Hsb         د)Rgb, cmyk3- برای تغییرResolution یک تصویر از کدام فرمان استفاده می شود؟الف) Canvas size                ب) Calculation ج) Image size             د)Pixel aspect4- منظور از stroke در مسیر چیست ؟الف) نقاشی در روی خط کوتاه ب) اضافه کردن رنگ بطوریکه خط شودج) استفاده از گروههای ابزار برای باز سازی شکل د) الف وب5- اگرتصویر بیش از حد ارغوانی شده باشد باید کدام رنگ به تصویر اضافه شود؟الف) فیروزه ای          ب) آبی              ج) ارغوانی            د) سبز6- فتوشاپ حروف تایپ شده را در کدام لایه قرار می دهد؟الف)لایه بالایی                ب)پس زمینه ج) لایه مخصوص تایپ                د) فرقی نمی کند7- برای پنهان کردن لایه کدام گزینه صحیح است ؟الف) از منوی لایه گزینه delete layer را انتخاب می کنیم ب) آن را به سطل زباله می کشیمج) غیر فعال کردن آیکون چشم در پالت لایه د) الف وب8- برای افزایش میزان بزرگنمایی تصویر از کدام فرمان استفاده        می گردد ؟الف) Ctrl + + ب) بااستفاده از پالت Navigator ج) ابزار Zoom              د) همه موارد9- از Mask چه استفاده ای می شود؟الف) برای اصلاح شکل            ب) تصحیح انتخاب ج) تصحیح لایه د) همه موارد10- برای لغو کردن کلیه عملیات اجرا شده روی تصویر کدام  گزینه صحیح است ؟الف) Select / Invert             ب) Select / Inverse ج) File / Invert             د) الف وج11- منظور از درجه وضوح تصویر چیست ؟الف) میزان بزرگنمایی تصویر    ب) میزان کوچک نمایی تصویرج) فاصله پیکسل ها در تصویر   د)کوچکترین عضو نمایشی در تصویر12- کدامیک از گرادینتهای زیر باعث سایه دارشدن متقارن بین یک تصویر با طرف دیگر تصویر می شود ؟الف)  Linear Gradient          ب) Diamond Gradient ج) Redial Gradient           د) Reflected Gradient13- از ابزار Burn برای ........ یک ناحیه از تصویر استفاده می شود ؟الف) تیره تر کردن               ب) بالا بردن وضوح ج) بالا بردن روشنایی          د) مات کردن تصویر14- برای تغییر رنگ قسمتی از تصویر بدون تغییر قسمتهای دیگر کدام فرمان صادر می شود؟الف) Paint Brush ب)  Pattern Stamp ج)  Quick Mask             د) Air Brush15- برای اینکه بتوانیم  کادرانتخاب شده را کاهش دهیم از کدامیک فرامین زیر استفاده می کنیم ؟الف) Add         ب)  Smooth         ج) Grow          د)Contract16- کدام ابزار لبه های تیز وسخت را نرم وصاف میکند ؟الف)Smudge            ب)Stamp           ج)Blur         د)Sharpen17- به چه منظور از پالت Path استفاده می گردد؟الف) بارگذاری وذخیره کردن نواحی انتخاب روی تصویر ب) کنترل میزان بزرگنمایی تصویرج) اجرای فرمان  مربوط به انتخاب های برداری وکاربا مسیرهای برداری د) هیچکدام18- برای ایجاد یک قلم جدید از کدام فرمان استفاده می گردد؟الف)Define Brush             ب)           Define Patternج)Pattern Stamp               د) Paint Bucket19- با کدام ابزار می توان شبیه سازی کشیدن انگشت خیس را روی تصویر انجام داد؟الف) Smudge         ب)Stamp          ج)Bluer         د) Sharpen20- گزینه feather چه کار بردی دارد ؟الف) در ابزار انتخاب (selection) منجر به ایجاد حاشیه های صاف و محو می شودب) در ابزار طراحی مانند line خطوط  یا منحنی های صاف وبدون بریدگی ایجاد می کندج)در ابزار انتخاب منجر به گسترش و بزرگتر شدن ناحیه انتخاب به اندازه تعداد پیکسل ها معین شده استد) درابزارهای طراحی همانند Air Brush منجر به ایجاد لبه های صاف و محو می گردد21- هدف از کالیبره کردن مانیتور چیست ؟الف) تنظیم استاندارد رنگ های سیستم ب) هماهنگ کردن مانیتور با دستگاههای خروجیج) واضح تر شدن تصویر د) جلوگیری از آسیب چشم22- برای تبدیل مسیر به یک انتخاب........................الف)Make Selection ب) Strokes path with current selectionج) File path with foreground color د) Make work part from selection23- کدامیک از مدهای رنگ  زیر دارای کمترین حجم اطلاعات برای هر پیکسل است ؟الف)Grayscale        ب)RGB           ج)Cmyk          د)Bitmap24- برای تغییر اندازه فایل بدون تغییر سایز تصاویر ازکدام دستور استفاده می گردد؟الف) Image Size         ب)Pixel Dimension ج) Canvases Size             د) Paint Bucket25- یک صفحه شامل دو رنگ مناسب ترین فرمان برای انتخاب کدام ابزار است ؟الف)Lasso               ب)Magic wand ج)Marquee                  د)Paint Bucket26- Wet Edge در نوار Option قلم مو چه خاصیتی دارد ؟الف) لبه های مرطوب      ب) کم رنگتر       ج) پرزدار       د) تیره تر27- برای نمونه برداری از رنگهای موجود درتصویرازکدام ابزار استفاده می گردد؟الف)Stamp         ب)Select          ج)Info           د)Eyedropper28- برای مایل کردن محدوده های ناحیه انتخاب شده کدام یک از فرامین Transform استفاده می گردد ؟الف)Skew        ب)Distort         ج)Perspective        د) Rotate29- کدامیک از فرامین زیر منجر به ایجاد یک لایه جدید می گردد؟الف)استفاده از ابزار Text ب) استفاده از فرامین copy وpasteج) استفاده از فرمان layer / new layer د) همه موارد30- کدامیک از گزینه های زیرابزار line  را تعریف می کند؟الف) برای ترسیم خطوط صاف با ضخامت دلخواه ب) برای ترسیم خطوط جهت دارج) برای ترسیم خطوط با زاویه 45 درجه د) همه موارد31- برای ادغام کلیه لایه ها از کدام گزینه استفاده می شود ؟الف) Merge Visible              ب)Merge Image ج)  Flatten Image             د)Marge Linked32- چگونه می توان به یک تصویر سبک یا جلوه اعمال کرد؟الف) Filter         ب)Link          ج)Layer style        د)Arrange33- کار کلیدهای Ctrl + Delete چیست ؟الف) رنگ پیش زمینه را به ناحیه انتخابی اعمال می کند ب) رنگ  پس زمینه را به ناحیه انتخابی اعمال می کندج) رنگ ناحیه انتخابی را حذف می کند د) هیچکدام34- Layer چه کاربردی دارد؟الف) برای سهولت در ویرایش ب) تغییر رنگج) ایجاد فایلهای مختلف از یک تصویر د)ایجاد فرمتهای مختلف از یک فایل35- برای حذف ، انتقال وتغییر شکل مسیر باید ابزار ....... انتخاب کرده و سپس عملیات مورد نظر را اعمال کنیم ؟الف) Direct selection          ب)Free from pen ج)Path selection د)Concert point tool36- برای رنگ کردن مرز مسیر با رنگ والگو.....................الف) Fill path     ب) Stork path       ج) هر دو           د) هیچکدام37- کدام گزینه  عملکرد Channels است ؟الف) تغییر دادن رنگهای زمینه  پیش فرض ب) ذخیره کردن تغییرات فایلج) ذخیره کردن اطلاعات مربوط به رنگ و انتخاب د) پاک کردن تغییرات اعمال شده روی یک فایل38- یک تصویر RGB دارای ............. کانال است .الف) 4 کانال اصلی زرد ، آبی ، قرمز ، مشکی ب) دو کانال مشکی و خاکستریج) 3 کانال آبی ، قرمز ، سبز د) 4 کانال آبی ، قرمز ، سبز ، مشکی39- کدام گزینه درست است ؟الف) ضبط مسیرها در action امکان پذیر نیستب) برای تراز کردن چند مسیر میتوان آنها را انتخاب و سپس با ابزار Align  آنها  را تراز کردج) امکان ترکیب مسیرها وجود نداردد) امکان حذف قسمتی از مسیر وجود ندارد40- باکدام ابزار می توان یک عکس شکسته و قدیمی را ترمیم کرد ؟الف) Healing  Brush          ب ) Pattern Stamp ج) هر دو         د)  هیچکدام41- فرمان Cannel  mixer :الف) ایجاد تنظیمات رنگ که براحتی با فرمانهای دیگر قابل اجرا نیست ب) ایجاد تصویر خاکستری با کیفیت بالاج) جابجایی یا نخسه سازی دوباره  از کانالها د) همه موارد42- کدام گزینه صحیح است ؟الف) Snap shot برای تمام جلسات کاری ذخیره نمی شود ب) Snap shot شبیه لیست موقعیتها در پالت history استج) سهولت کار در باز سازی د) ب و ج43- برای اجرای مجدد یکسر ی فرمان در فایل دیگر .........الف) Snap shot     ب) History         ج) Action          د) Filter44- Psd در فتوشاپ چه مفهومی دارد ؟الف) نمونه رنگ را نشان می دهد        ب) نوعی فرمت تصویر ج) فیلترهای فتوشاپ           د) دستوری برای انجام فایلها45- با کدام دستور اجرای فرمانهای action باعث اجرای هر فرمان و رسم مجدد تصویر قبل از اجرای فرمان بعدی در action می شود ؟الف) Pause for          ب) Acceleration ج) Step by step        د) هیچکدام46- برای قرار دادن فرمانهایی که قابل ضبط در action نیستند .الف) Insert Stop         ب) Record Agin ج) Insert menu item       د) Insert path47- کدام گزینه صحیح است ؟الف) عمل راستر سازی لایه type رابه لایه نرمال تبدیل می کندب) عمل راستر سازی متن روی لایه را غیر قابل ویرایش می سازدج)   امکان راستر سازی لایه متن وجود ندارد د) موارد الف وب48- برای ایجاد موضوعهای هندسی از دستور ........ استفاده میگردد ؟الف) Pen           ب) Shape         ج) Pencils         د) الف وب49- با استفاده از ابزار .......... می توان مسیرهای صاف را به مسیرهای منحنی شکل تغییر داد .الف) Convert point             ب) Direction point ج) Add anchor point             د) Delete anchor point50- Plugin ها چه نوع ویژگیهایی را در فتوشا پ ارائه می دهند ؟الف) جز اصلی برنامه اصلی هستندب) در برگیرنده فیلترهای تحت منوی filter بوده  و جلوه ویژه ای را در تصویر بوجود میاوردج) برنامه ای برای تعیین رنگهای اصلی در یک فایل فتو شاپ می باشدد) برنامه های کمکی برای تعیین رزولوشن ( resolution ) یک تصویر می باشد51- برای حرکت همزمان چند لایه از کدام تکنیک استفاده می شود ؟الف) Merge                  ب) Link و سپس Move ج) راستر کردن لایه ها           د) Flattening52- کدامیک از گرادینتهای زیر باعث سایه دار شدن از مرکز دایره تا انتهای دایره می شود ؟الف)Linear Gradient             ب) Diamond Gradient ج) Redial Gradient         د)Reflected Gradient53- برای ایجاد جلوه آب رنگ در یک تصویر از کدام فیلتر استفاده  می گردد ؟الف) Under color         ب) Palette Knife ج) Water color               د) Brush strokes54- گزینه Contract چه کاربردی دارد ؟الف) در ابزار انتخاب منجر به ایجاد حاشیه های صاف و محو می شودب) در ابزار طراحی مانند line خطوط یا منحنی های صاف وبدون بریدگی ایجاد می کندج) در ابزار انتخاب منجر به کاهش و کوچکتر شدن ناحیه انتخاب به اندازخ تعداد پیکسل ها ی معین شده استد) در ابزار طراحی همانند Air Brush منجر به ایجاد لبه های صاف و محو می گردد55- برای حذف پیکسل هایی که دارای رنگ یکسان هستند از کدام ابزار استفاده می شود ؟الف) Eraser            ب) Background Eraser ج) Magic Eraser             د) Eraser to History56- کدام ابزار باعث  کاهش کنتراست پیکسلهای مجاور می شود ؟الف) Smudge         ب) Stamp         ج)Bluer         د) Sharpen57- برای اینکه بتوانیم ناحیه انتخاب شده راهموارونرم کنیم از کدامیک فرامین زیر استفاده می شود ؟الف) Add         ب) Smooth          ج) Grow         د) Extract58- برا ی تبدیل نقطه صاف به گوشه در مسیرکدامیک از فرامین اجرا می گردد ؟الف) Covert point     ب) Add anchor     ج) هر دو    د) هیچکدام59- توسط کدام دستور می توان اجرای فرمان action را به صورت وقفه زمانی اجرا نمود ؟الف) Pause for                ب) Acceleration ج) Step by step         د) هیچکدام60- برای  مشاهده  اطلاعات  مربوط  به  رنگ از  کدام  ابزار استفاده     می گردد ؟الف) Stamp       ب)Navigator        ج) Info       د)Eyedropper61- برای مرور قسمتهای مختلف یک تصویر بزرگ از چه ابزاری استفاده می شود ؟الف) Pen           ب) Marquee           ج) Hand           د) Zoom62- پیش فرض برنامه فتوشا پ چند مرحله قبل را نمایش می دهد ؟الف) 25 مرحله ب) 15 مرحله ج) 20 مرحله                د) 30 مرحله63- پر کردن مسیر با رنگ و الگو ..........................الف)Fill path          ب)Stork path        ج) هر دو       د) هیچکدام64- کدام فیلتر تصویر را حول محور خود می چرخاند ؟الف) Wave         ب) Shear           ج) Twirl            د)  Pinch65- از ابزار Dodge برای ......... استفاده می شود؟الف) کم کردن                    ب) بالا بردن وضوح ج) بالا بردن روشنایی           د) مات کردن تصویر66- نرم افزار فتوشاپ جزء کدامیک از گروههای گرافیکی است ؟الف) Vector           ب) Raster           ج) هر دو          د) هیچکدام67- اگر تصویر بیش از حد زرد شده باشد باید کدام رنگ به تصویر اضافه شود؟الف) فیروزه ای         ب) آبی              ج) ارغوانی             د) سبز68- تعداد رنگهای فعال در برنامه فتوشا پ...........الف) 100 رنگ ب) 2 رنگ ج) یک رنگ د) 255 رنگ69- فشار کلید Tab ویندوز چه عملی را انجام می دهد ؟الف) پالت Layers را مخفی می کند ب) جعبه ابزار را مخفی می کندج) پالت Swatches را مخفی می کند د) کلیه پالتها و جعبه های ابزار را مخفی می کند70- کدام فیلتر در تصویر دست انداز می کند ؟الف) Wave          ب) Shear             ج)Ripple           د) Pinch71- برای انتخاب یک شکل نامنظم که دارای رنگهای گوناگون است مناسب ترین فرمان کدام است ؟الف) Lasso                   ب) Magic wand ج) Magic Lasso                 د) Color range72- کدام کلید برای ادامه دادن خط اندازه گیری از انتهای خط اندازه گیری رسم شده مورد استفاده است ؟الف)  Shift           ب) Alt           ج) Ctrl         د) Spacebar73- خطوط راهنما چه خطوطی هستند ؟الف) روی تصویر قرار می گیرند ب) این خطوط چاپ نمی شوند و برای تراز کردن موضوعات استفاده  می گردندج) خطوطی که با درگ کردن از روی خط کش  به تصویر ترسیم  می شوند د) همه موارد74- برای تغییر فرم ناحیه انتخاب شده کدام یک از فرامین Transform استفاده می گردد ؟الف) Skew        ب)Distort       ج) Perspective         د)Rotate75- اجرای کدام فرمان مربوط به انتخاب های برداری وکاربا مسیرهای برداری است ؟الف) Path        ب) امکان طراحی برداری  در فتوشاپ نیست ج) Fill pixcel             د) Shape76- چگونه می توانید ابزار Magic wand را حساس تر کرد ؟الف) Tolerance را بیشتر می کنیم      ب) آن را انتخاب می کنیم ج) Tolerance را کمتر می کنیم          د) هیچکدام77- ابزار  Crop  برای ............الف) حذف قسمتی از تصویر ب) انتخاب قسمتی از تصویر ج) چرخش قسمتی از تصویر د) انتخاب یک قسمت و حذف فضای خارج از انتخاب78- برای وارونه کردن یک لایه در راستای افق ...........الف) Transform / file horizontal ب) Transform /   file vertical ج) Transform / perspective د) Transform kiwi79- از دستور History   برای چه استفاده می شود ؟الف) اضافه کردن حالتها و عملیات جدید بر روی فایل جاری ب) کاستن و حذف حالتها و عملیات انجام شدهج) الف و ب د) هیچکدام80- برای تغییر Resolution یک تصویر از کدام فرمان استفاده  می شود ؟الف) Canvas size         ب)     Calculation ج) Image Size             د) Pixel Aspect81- برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب کدام کلید را پایین نگه می داریم ؟الف) Ctrl          ب) Alt                 ج) Alt + F4          د) Shift82- برای معکوس کردن یک  محیط  انتخاب  شده  کدام گزینه  صحیح است ؟الف) Select / Invert                  ب) Select / Inverse ج) File / Invert           د) الف و ج83- Gray Scale چیست ؟الف) تصویر دو رنگ ب) تصویر تک رنگ ج) تصاویر سیاه وسفید وخاکستری    د) تصاویر چهار رنگ84- برای رتوش یک عکس قدیمی و کهنه کدام ابزار مناسب تر است ؟الف) Burn                 ب)Rubber stamp ج) Smudge        د) Sponge85- برای ایجاد برجستگی در یک لایه ........ استفاده می شود .الف) Glow         ب) Satin          ج) Emboss         د) Overlay86- از ابزار Sponge برای .......... استفاده می شود .الف) درجه اشباع رنگ یک ناحیه       ب) بالا بردن وضوح ج) روشن تر کردن  یک ناحیه        د) تیره تر کردن یک ناحیه87- گرافیک Bitmap بر چه اساسی کار می کند ؟الف) مختصات           ب) رنگها            ج) پیکسل ها       د) هیچکدام88- رزولوشن چیست ؟الف) تعداد پیکسل های موجود در واحد مربع ب) تعداد پیکسل های موجود در واحد طول ج) میزان وضوح تصویر د) ب وج89- پیکسل در فتوشاپ به چه معنی می باشد ؟الف) کوچکترین عضو نمایش و چاپ ب) کوچکترین قسمت یک کامپیوترج) کوچکترین عضو تصویر د) بزرگترین عضو سخت افزار نمایشی90- ترکیب تمامی رنگها در مد RGB چه رنگی را تشکیل می دهند ؟الف) سیاه           ب) سفید             ج) بی رنگ           د) خاکستری91- محدوده ی تغییر مقدار رنگ در مد RGB چه عددی می باشد ؟الف) 0 تا 100                     ب) 0 تا 128 ج) 128 -  تا 128              د) 0 تا25592- فرمان canvas size چه کاری انجام می دهد ؟الف) اندازه تصویر را تغییر می دهد ب) اندازه بوم را تغییر می دهد ج) رنگ تصویر را مات می کند د) الف و ب93- کدام گزینه برای از بین بردن لبه های موزاییکی در هنگام انتخاب باید انتخاب شود ؟الف) Feather       ب)Opacity       ج)Antialiased         د)Style94- Frequency  در نوار وضعیت  کدام ابزار می باشد و چه کاری می کند ؟الف) ابزار Lasso و برای تعیین حساسیت ب) ابزار Magic wand  و برای تعیین سرعت نقطه گذاریج)  ابزار Marquee و برای تعیین عرض شناسایی د) ابزار Lasso   و برای تعیین سرعت نقطه گذاری95- ابزارهای Guide وGrid برای چه منظوری استفاده می شوند ؟الف) برای نمایش تدریج رنگ در تصویر ب)  برای تعیین فاصله دو نقطه ج) برای کشیدن خطوط صاف د) برای کمک در رسم96- ابزار Measure چه کاربردی دارد ؟الف) کمک در رسم           ب) برای تعیین فاصله دو نقطه ج) همان Rulers  می باشد      د) هیچکدام97- کدام گزینه در مورد لایه Background صحیح نمی باشد ؟الف) پائین ترین لایه در پالت لایه ها است ب) غیر قابل تبدیل به یک لایه ی معمولی می باشدج) قابل ویرایش نمی باشد د) در هر تصویر تنها یکی از آن وجود دارد98- با Merge کردن لایه ها ............الف) لایه ها رامی توان با هم جابه جا کرد ب) لایه ها به هم می چسبندج) لایه ها به حالت مخفی در می آیند د) لایه ها قابل ویرایش می شوند99- ابزار Pen برای ................. می باشد .الف) رسم دقیق اشکال              ب) نقاشی کردن ج) رسم مسیر         د) هیچکدام100- در هنگام تایپ  با انتخاب Bold چه اتفاقی برای حروف می افتد؟الف) ضخیم می شوند           ب) مورب می شوند ج) ضخیم ومورب می شوند         د) تغییری نمی کند101- در هنگام تایپ کردن با انتخاب گزینه Hypernate از پالت پاراگراف چه اتفاقی می افتد ؟الف) اگر کلمه ای  از وسط بریده شود در انتهای قسمت اول خط تیره  می گذارد و قسمت دوم را به خط بعد می بردب) اگر کلمه ای از وسط بریده شود قسمت دوم را به خط بعد می بردج) با رسیدن به انتهای محدوده تایپ ادامه متن را به خط بعد می بردد) زیر متن یک خط تیره می کشد102- فرمان Copy Merged چه کاری انجام می دهد ؟الف) ناحیه انتخابی رابرش زده به حافظه موقت می فرستدب) یک نمونه از ناحیه انتخابی رابه حافظه موقت می فرستدج) ناحیه انتخابی از لایه فعال راکپی کرده و به حافظه موقت می فرستدد) ناحیه انتخابی را از تمام لایه ها کپی کرده به حافظه موقت می فرستد103-ترکیب تمامی رنگها در مد RGB جه رنگی را تشکیل می دهد؟الف)سیاه        ب)سفید                   ج)بی رنگ             د)خاکستری104- فیلتر Dry Brush  چگونه عمل می کند ؟الف) مانند یک سبک نقاشی ایتالیایی روی دیوار های گچی می باشدب) مانند یک نقاشی کولاژ عمل می کندج) مانند یک سبک نقاشی که لبه های تصویر مابین آبرنگ و رنگ روغن استد) تصویر را به صورت نگاتیو و تک رنگ تبدیل می کند105 – برای انتخاب یک ناحیه مستطیلی از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟الف) Rectangle      ب) Lasso      ج)Skew       د)Magic wand106- برای بازگشت چندعمل قبلی ازکدام پالت یا دکمه استفاده می کنیم؟الف) Undo          ب)Ctrl + Z          ج)History          د) Layer107- درمنوی Select گزینه Expand چه کاری انجام می دهد ؟الف) گسترش ناحیه انتخاب ب) ناحیه انتخاب را جمع تر می کندج) ناحیه انتخاب را به شکل کادر در می آورد د) کناره های ناحیه انتخابی رابه صورت محو در می آورد108- تفاوت فرمانهای Distort و Perspective در چیست ؟الف) در Distort می توان شکل را چرخاند ولی در Perspective نمی توان این کار را انجام دادب) در Distort هر بار یک  گوشه  را می توان  کشید ولی  در Perspective با کشیدن یک گوشه، گوشه مقابل هم کشیده می شودج) در  Distort با کشیدن یک گوشه ، گوشه مقابل هم کشیده می شود ولی درPerspective هر بار یک گوشه را می توان کشیدد) هیچ تفاوتی ندارد109- Opacity برای تعیین چه حالتی در تصویر بکار می رود؟الف) تعیین نوع آمیختگی رنگ ب) درصد پیوستگی حرکت قلم موج) جلوگیری از موزائیکی شدن لبه تصویر د) درجه ماتی وشفافی تصویر110 ابزار Bucket ( سطل رنگ ) چه کاری انجام می دهد ؟الف) ناحیه انتخابی  را با رنگ انتخابی پر می کندب) پیکسل هایی را که از نظر مقداررنگ شبیه هستند با رنگ پر می کندج ) ناحیه انتخابی را با رنگ Background پر می کندد) از تصویر نمونه رنگ می گیرد111- با کدام ابزار می توان حالت تدریج رنگ ایجاد نمود ؟الف) Bucket                 ب)Eyedropper ج) Gradient               د)Brush112- پالت Swatches برای جه منظوری است ؟الف) برای انتخاب رنگ ب) برای بازگرداندن تصویر به موقعیتهای قبلیج) برای دیدن اطلاعات مختصاتی نقطه د) چنین پالتی در فتوشاپ وجود ندارد113- کدام یک از ابزارهای زیر ابزار باز سازی تصاویر نمی باشند؟الف) Clone stamp              ب)Patch ج) Smudge             د)  Pattern stamp114- در ابزار Clone stamp برای نمونه برداری ازقسمتی از تصویر کدام کلید را نگه می داریم ؟الف) Alt             ب) Shift                  ج) Alt + Shift               د) ازهیچ کلیدی استفاده نمی کنیم115- برای تغییر اندازه متناسب تصویر چه کاری انجام می دهیم ؟الف) گزینه constrain properties را در Image size انتخاب      می کنیمب) گزینه Resample را در Image size انتخاب می کنیمج) کلید Alt را نگه می داریم د) هر سه مورد پاسخنامه1- د15- د29-د43-ج57-ب71-الف85-ج99-الف113-د2- الف16- ج30- د44-ب58-الف72- الف86-الف100-الف114-الف3- ج17- ج31- ج45-ج59- ج73- د87-ج101-الف115-الف4-ب18- الف32- ج46-ج60- ج74- ب88-د102-د5-د19-الف33- ب47-د61-ج75- الف89-الف103-ب6- ج20- الف34-الف48-ب62-ج76-ج90-ب104-الف7- ج21- ب35-الف49-الف63-الف77-الف91-ج105-الف8-د22- الف36-ب50-ب64-ج78-الف92-ب106-ج9-د23- د37-ج51-ب65-ب79-ب93-ج107-الف10-ج24- ج38-د52-ج66-ب80-ج94-د108-ب11-ج25-ب39-ب53-ج67-ب81-د95-د109-الف12- د26- الف40-ج54-ج68-ب82-ب96-ب110-الف13- الف27- د41-د55-ج69-د83-ج97-ب111-ج14- ج28-الف42-ب56-ج70-ج84-ب98-ب112-الف
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:22  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سئوالات تستي طراح امور گرافيكي

طراح امور گرافیکی با رایانه ( کاردانش)


 طراح امور گرافیکی با رایانه

1-      اساسی ترین هدف ایمنی و حفاظت کدام گزینه می باشد؟

الف) آموزش        ب) بازرسی و نظارت                    ج) مدیریت ایمن و مطمئن                د) بررسی عوامل زیان آور و پیشگیری

2-      زاویه پشتی با تشک صندلی حداکثر چند درجه باید باشد؟

الف) 90             ب) 110                                     ج) 80                                        د) 140

3-      فاصله چشم تا مونیتور باید در چه اندازه ای تنظیم گردد؟

الف) 30 تا 60 سانتی متر   ب) 50 تا 90 سانتی متر                 ج) 100 تا 120 سانتی متر              د) 20 تا 40 سانتی متر

4-      فشارهای حسمی بیش از حد بر روی اندام ها ، جزء کدامیک از عوامل زیان آور در محیط کار محسوب می شود؟

الف) عوامل فیزیکی                       ب) عوامل زیستی                          ج) عوامل آرگونومیک                     د) عوامل شیمیایی

5-      محدوده ای که هنرمند برای اجرای اثر خود برمی گزیند چه نام دارد؟

الف) سطح                       ب) کادر             ج) سطح تصویر               د) بافت

6-      کیفیت های بصری کدامند؟

الف) تناسب، تعادل، کنتراست                       ب) کنتراست، نقطه، سطح   ج) تناسب، هماهنگی، حجم   د) بافت، ریتم، خط

7-      کدامیک از عوامل زیر نقش تعیین کننده ای در معنا پیداکردن یک نقطه ی تجسمی دارد؟

الف) کادر                       ب) سایر فرم های موجود در کادر     ج) اندازه ی نقطه              د) وجود تعادل در کادر

8-      خط در آثار کدام هنرمندان دارای صراحت و اغراق است؟

الف) امپرسیونیست                        ب) اکسپرسیونیست                        ج) انتزاعی                      د) طبیعت گرا

9-      کدام یک از انواع خطوط ملاطفت و معنویت را تداعی می کند؟

الف) منحنی                     ب) عمودی                      ج) شکسته                       د) مایل

10-  کدام شکل نماد منطق و معرف زمین است؟

الف) دایره                       ب) مربع                         ج) مثلث                          د) مستطیل

11-  حرکت خط در فضا، موجب پدید آمدن ......................... است.

الف) حجم                        ب) نقطه                         ج) سطح                         د) بافت

12-  حجم های پایه کدامند؟

الف) کره-مکعب-منشور      ب) استوانه-هرم-مخروط     ج) کره-مکعب-هرم            د) مکعب-مخروط-منشور

13-  از حرکت مربع در امتداد سطح خود در فضا کدام حجم به وجود می آید؟

الف) مخروط                    ب) مکعب                        ج) هرم               د) استوانه

14-  برای نمایش حجم مجازی کدام عوامل مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) پرسپکتیو                  ب) بافت             ج) سایه روشن                 د) موارد الف و ب

15-  کدام یک از انئاع پرسپکتیو در نقاشیکاربرد دارد؟

الف) جنرال                     ب) کابینت           ج) کاوالیر                       د) جوی

16-  کدام یک از گزینه های زیر جزو پرسپکتیو های موازی نیست؟

الف) ابلیک                       ب) ایزومتریک                  ج) تری متریک                 د) جوی

17-  رابطه مناسب میان عناصر موجود در یک اثر با یک دیگر و با کل اثر را در هنرهای تجسمی ................................... می گویند.

الف) تعادل                      ب) تقارن                                    ج) تناسب                                    د) ترکیب

18-  کدامیک از بافت های زیر از نوع بصری است؟

الف) لامسه ای                 ب) ترسیمی                     ج) تصویری                    د) موارد ب و ج

 

19-  تغییر هلال ماه در طبیعت نشان دهنده ی کدام نوع ریتم است؟

الف) ریتم متناوب              ب) ریتم تکاملی                ج) ریتم یکنواخت              د) ریتم موجی

 

20-  کدام یک از انواع تعادل تحرک و جذابیت بصری بیش تری دارد؟

الف) تعادل غیر متقارن       ب) تعادل شعاعی              ج) تعادل متقارن               د) موارد الف و ب

 

21-  اگر برخی از عناصر موجود در یک طرح به طریقی نیاز به تغییر داشته باشند اصطلاحاً آن طرح را ................ می دانیم.

الف) متعادل                     ب) نامتعادل                     ج) متقارن                                   د) نامتقارن

 

22-  اگر همه طرح های موجود در یک کادر با شکل و اندازه های متفاوت هم رنگ باشند در آن، ریت در ................ وجود دارد.

الف) اندازه                      ب) رنگ                                    ج) تناوب                                    د) موجی

 

23-  کدام یک از انواع ترکیب بندی در نقاشی ایران بیش تر به چشم میخورد؟

الف) عمودی                    ب) افقی                          ج) مثلثی                         د) حلزونی

 

24-  کدام یک از انواع ترکیب بندی از استحکام استثنای برخوردار است؟

الف) دایره                       ب) قرینه                         ج) مثلثی                         د) ایستا

 

25-  رنگ آبی با کدام شکل تناسب دارد؟

الف) دایره                       ب) مربع                         ج) مثلث                          د) بیضی

 

26-  خاکستری های بدون فام از ترکیب کدام رنگ ها به دست می آیند؟

الف) سیاه و سفید              ب) رنگ های مکمل          ج) رنگ های اصلی                      د) سیاه با یک رنگ اصلی

 

27-  نسبت رنگ نارنجی به آبی در کنتراست کمیت کدام است؟

الف) 6:6                                    ب) 2:4                          ج) 4:8                           د) 3:9

 

28-  کنتراست همزمانی رنگ میان کدام رنگ ها به وجود می آید؟

الف) رنگ های اصلی        ب) رنگ های مکمل          ج) رنگ های درجه سوم     د) توانالیته های یک رنگ

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:5  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سئوالات پاورپوينت2007

آزمون  PowerPoint 2007

1-       توسط کدام گزینه می توان با استفاده از الگوهای طراحی اسلاید ایجاد کرد؟

الف) bank and recent        ب) new form existing     ج) installed templates                    د)installed themes

2-     فایلهای ایجاد شده در محیطپاورپوینت را چه می نامند؟

الف) presentation              ب) book                                                ج)document                                       د) chart

3-     کدام کلید ترکیبی یک اسلاید جدید درج می کند؟

الف) ctrl+m                            ب) ctrl+n                              ج) ctrl+s                                 د)ctrl+p

4-     برای دسترسی به پنجره slide layout از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟

الف) home                             ب) insert                              ج)design                                              د) slide show

5-    پسوند فایلهای ذخیره شده در PowerPoint 2007 کدام است؟

الف) PPT                 ب) PTX                                  ج) PWX                                                  د) TPX

6-     نام پیش فرض برای فایل جدید نمایشی چیست؟

الف) Peresentation1         ب) Slide1                             ج) Page1                                               د) file1

7-     کاربرد ناحیه note page چیست؟

الف) برای صفحه نمایش اسلایدها         ب) جهت یادداشت نکته یا تذکر              ج) جهت تغییر بزرگ نمایی              د) برای نمایش وضعیت اسلایدها

8-     برای استفاده از طرح های آماده از کدام گروه زبانه design استفاده می کنید؟

الف) font                                ب) theme                            ج) paragraph                                      د) view

9-     کدام نما برای مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟

الف) slide show                   ب) slide sorter                   ج) normal                                            د) slide view

10-     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم؟

الف) design                           ب) home                              ج)insert                                                د) view

11-     برای گروه بندی کردن دو یا چند تصویر از چه دستوری استفاده می شود؟

الف) align                               ب) group                              ج)rotation                                           د) crop

12-   برای فعال کردن پنجره hyperlink از کدام کلیدهای ترکیبی باید استفاده کرد؟

الف) ctrl+k                             ب) ctrl+h                              ج)ctrl+o                                                د) ctrl+n

13-   برای اضافه کردن سربرگ یا پاورقی به تمام اسلایدها از کدام گزینه slide master استفاده می شود؟

الف) header & footer        ب) date & time                  ج) picture                                             د)table

14-   برای درج آمار از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) shapes                          ب) picture                           ج) AmartArt                                        د) photo Album

15-   برای درج اشکال گرافیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) picture                          ب) shapes                            ج)header                                             د)view

16-   کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد؟

الف) transition                     ب) show                               ج)design                                              د) effect

17-   برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینه ی زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف) picture                          ب) shapes                            ج) smart art                                          د) action

18-   کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد؟

الف) rehear timing             ب) custom animation     ج) slide transition                             د)automatically after

19-   برای اعمال یک جلوه نمایشی بر روی تمامی اسلاید ها باید روی کدام گزینه کلیک کنید؟

الف) apply                             ب) ok                                     ج) apply to all                                     د) save as

20-   برای درج فایل صوتیکدام زبانه را باید انتخاب کنیم؟

الف) home                             ب) design                            ج)insert                                                د) animation

21-   از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف) start                               ب) delay                               ج)animations                                     د) slide show

22- برای شروع نمایش از اسلاید جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) shift+f5                         ب) f5                                      ج)f10                                                      د) shift+f10

23- برای تنظیم وضوح تصویر در زمان نمایش از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) rehearse                      ب) resolution                     ج) custom                                            د) current

24- برای جایگزینی کلمه پیشنهادی با کلمه ای که غلط املایی دارد کدام فرمان استفاده می شود؟

الف) change                          ب) add                                  ج)ignore                                               د) change all

25- انتخاب فایل صوتی از روی  CD از طریق کدام پنجره انجام می شود؟

الف) effect option              ب) insert cd audio            ج) play cd audio                                د) animation


+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:59  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سئوالات سيستم عامل مقدماتي


سیستم عامل مقدماتی دوم کاردانش - رایانه کار مقدماتی نام و نام خانوادگی:                                                                   آزمون سیستم عامل مقدماتی      بخش اول 1-  کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟ الف) DVD – Rom قابلیت خواندن CD  را دارد ب)  CD- Writer قابلیت خواندن و نوشتن روی CD را دارد ج)CD-Rom  قابلیت خواندن DVD  را دارد د) DVD – Writer قابلیت خواندن و نوشتن روی CD  را دارد 2- مراحل فرآیند راه‌اندازی کامپیوتر را نام ببرید. 3- با قرار دادن اشاره‌گر ماوس روی یک آیکن کادر راهنمای متن(مربوط به آیکن) نمایش داده می‌شود که در آن اطلاعاتی درباره عملکرد  آیکن نوشته شده است٬ به این کادر راهنما .................... می‌‌گویند. الف) Tip                   ب) Tools                           ج) Assistant                د) Help 4- گزینه Hide Extensions For Known File Type  سبب می‌شود: الف) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده شوند.            ب) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده نشوند. ج) فایل‌ها و پوشه‌های سیستمی نمایش داده شوند.           د) پسوند فایل‌های شناخته‌شده در ویندوز نمایش داده نشود. 5- در کادر محاوره Folder Options  انتخاب گزینه ..................... سبب می‌شود هر پوشه در پنجره جداگانه باز شود. الف) Show Common Tasks In Folder                        ب) Open Each Folder In Its Own Window ج) Open Each Folder In Same Window                   د) Double Click To Open An Item 6- در نرم‌افزار Word Pad کدام گزینه صحیح می‌باشد؟ الف) از گزینه Print Preview در منوی File برای چاپ سند موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب) از گزینه Page Setup در منوی File گزینه Portrait برای چاپ افقی سند موجود مورد اسفاده قرار می‌گیرد. ج) از ترکیب کلیدی Ctrl +F برای یافتن کلمه یا متن دلخواه در متن مورد اسفاده قرار می‌گیرد. د) از ترکیب کلیدی Ctrl +H برای جایگزینی کلمه یا متن دلخواه در متن مورد اسفاده قرار می‌گیرد. 7- کدام گزینه صحیح نیست؟ الف) MC در ماشین‌حساب برای نمایش مقدار ذخیره‌شده در حافظه کاربرد دارد ب) MS در ماشین‌حساب برای ذخیره عدد نمایش‌داده‌شده در حافظه کاربرد دارد ج) MT در ماشین‌حساب مقدار عدد ذخیره‌شده در حافظه را با مقدار نمایش‌داده‌شده جمع می‌کند. د)  CE در ماشین‌حساب برای حذف آخرین عدد وارد شده کاربرد دارد 8- کدام گزینه صحیح نیست؟ الف) در منوی Image برنامه Paint گزینه Attributes برای تغییر خصوصیات تصویر(اندازه٬ نحوه‌نمایش و غیره) کاربرد دارد. ب) در منوی Image برنامه Paint گزینه Flip/Rotate برای کشیدن یا جمع‌کردن تصویر به‌صورت افقی یا عمودی به‌اندازه دلخواه کاربرد دارد.  ج) در برنامهsound Recorder دکمه Record برای ضبط صوت به‌کار می‌رود .  د) در  برنامه Windows Media player گزینه Skin Chooser از منوی View برای تغییر شکل ظاهری نرم‌افزار استفاده می‌شود. 9- کدام گزینه صحیح نیست؟ الف)برای ایجاد گروه‌کاری Control Panel à  Administrator àComputer Management à Systemà Local UseràGroup àNew Group ب) برای آزادسازی فضای دیسکstart à All Programs àAccessories àSystem Tools àDisk Cleanup                          ج) برای یکپارچه‌سازی فضای دیسک Start à All ProgramsàAccessoriesàSystem Tools àDisk Defragment              د) برای ترمیم سکتورهای خراب گزینه Scan For Attempt Recovery Of Bad Sector  àگزینه àCheck Nowبرگه àToolsکلیک‌راست روی درایو موردنظر و انتخاب My ComputeràProperties 10- Log Off چه تفاوتی با Turn Offدارد؟ 11- برای تغییر صفحه خوش‌آمدگویی مطابق گزینه ...................... اقدام می‌کنیم.  الف) Control Panel à User Account àChange  The Way Users Logon Or Off ب) User Account àOr Pick An Account ج) My Computer à User Account àChange  Welcome د) نمی‌توان این صفحه را تغییر داد. 12- در مو رد حساب‌های کاربری کدام گزینه صحیح نمی‌‌باشد؟ الف) دو نوع حساب کاربری Limited وadministrator در ویندوز Xpمی‌توان ایجاد نمود ب) در حساب کاربری نوع Limited کاربر نمی‌تواند حذف و نصب سخت‌افزار یا نرم‌افزار را انجام دهد. ج) در حساب کاربری نوع Limited کاربر می‌تواند حذف و نصب سخت‌افزار  را انجام دهد.  د) در حساب کاربری نوع Limited کاربر نمی‌تواند به تمام فایل‌های موجود روی رایانه دسترسی داشته باشد. 13- کدام‌یک از کارهای زیر توسط Disk cleanup انجام نمی‌شود؟ الف) حذف فایل‌های موقتی Tmp                             ب) خالی‌کردن سطل بازیافت ج) حذف فایل‌های قدیمی‌تر                                   د)یکپارچه‌سازی فضای دیسک سخت 14- در کادر محاوره Windows Task Manger  زبانه‌ی.............یک سری اطلاعات سخت افزاری نمایش داده می شود و بخش مهمی که برای کاربر  غیرحرفه‌ای در این سربرگ وجود دارد٬ نمودار گرافیکی Cpu Usage یا درصد فعالیت Cpu است. الف)Applications                                             ب)Processes ج)Performance                                               د)Networking   15- کدام یک از گزینه های زیر در مورد برنامه Device Manager  صحیح نمی‌باشد؟ الف) برای اجرای این برنامه                 Control PanelàSystem PropertiesàHardwareàDevice Manager ب) برای اجرای این برنامه(از چپ به راست)                                     دکمهàPropertiesàHardwareàDevice Manager کلیک‌راست رویmy Computer   ج) در این کادر می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه دید و تغییر ٬ حذف یا غیرفعال کرد. د) در این کادر سخت‌افزارهای متصل به رایانه را نمی‌توان تغییر داد. 16- محل نمایش لیست اسناد و پرونده‌هایی است که به‌تازگی بازشده‌اند. الف)My Documents          ب) My Computer        ج)My Recent Documents                د) Control Panel 17- توانایی Multi Tasking در ویندوز را شرح دهید. 18- در منوی Start پوشه ..............................  شامل برنامه‌هایی برای پخش فایل‌های صوتی و ویدوئی می‌باشد. الف)Accessibility               ب)Accessories           ج)Entertainments                            د)System Tools 19- برای انتخاب تمام آیکن‌های یک پوشه کلید(ترکیب‌کلیدی)....................... و برای انتخاب آیکن‌های غیرمتوالی در یک پوشه کلید(ترکیب‌کلیدی) ......................... را به‌همراه کلیک ماوس استفاده می‌کنیم.(از راست به چپ) الف) Ctrl- Alt+A                 ب) Shift - Alt+A               ج) Shift- Ctrl+A                               د) Ctrl- Ctrl+A 20- اگر گزینه .............................. را هنگام خاموش‌کردن رایانه انتخاب کنیم‌٬ سبب می‌شود بدون اینکه برنامه‌های باز٬ بسته شود کامپیوتر در حالت کم‌مصرف قرار گیرد. الف)Turn Off                     ب)Restart                         ج)Hibernate                                  د) Standby   21- گزینه .............................. در کادر Shut Down Window‌٬ سبب می‌شود برنامه‌های در حال اجرا روی دیسک‌سخت ذخیره و کامپیوتر خاموش شود٬ زمانی‌که کامپیوتر را روشن می‌کنید برنامه‌ها به‌حالت قبل روی صفحه ظاهر می‌شوند. الف)Log Off                     ب)Restart                         ج)Hibernate                                  د) Standby 22-  کدام گزینه در مورد پنجره Control Panel صحیح نمی‌باشد؟ الف) Switch To Classic View  سبب می‌شود برنامه‌ها از حالت دسته‌بندی خارج شده و آیکن مربوط به هر برنامه بطور جداگانه در این پنجره نمایش داده می‌شود. ب) با دابل کلیک روی آیکن Sound And Audio Devices  و انتخاب زبانه Sound می‌توانید صداهای مختلفی را برای رویدادهای ویندوز انتخاب کنید. ج) با دابل کلیک روی آیکن Power Option و انتخاب گزینه Presentation گزینه‌های مصرف‌برق غیرفعال شده و سبب می‌شود سیستم هرگز به حالت Stand By نرود. د) دابل کلیک روی آیکن Power Option در قسمت Hibernate و انتخاب گزینه Enable Hibernate سبب می‌شود هنگام خاموش کردن کامپیوتر در کادر محاوره Turn Off Computer  با نگه‌داشتن کلید Shift گزینه Hibernate مشاهده شود. 23- در کادر محاوره Windows Task Manager زبانه‌ی __________ اطلاعات سخت‌افزاری نمایش داده می‌شود و بخش مهمی که برای کاربر غیرحرفه‌ای در این زبانه‌ وجود دارد نمودار گرافیکی Cpu Usage یا درصد فعالیت Cpu است. الف)Applications                  ب)Processes                     ج) Performance                       د) Networking 24- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد برنامه Device Manager نمی‌باشد؟ الف) برای اجرای این برنامه                                                                                      Control PanelàSystem PropertiesàHardware   àDevice Manager ب) برای اجرای این برنامه                                                                   àPropertiesàHardwareàDevice Manager کلیک‌راست رویmy Computer ج) در این کادر می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه را دید ٬ تغییر داد یا حذف نمود. د) در این کادر فقط می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه را دید. 25- فشردن کلید (کلید ترکیبی(  ___________ پنجره را از حالت حداقل به حالت قبل برمی‌گرداند و استفاده از کلید )کلید ترکیبی( ___________  به‌طور متوالی سبب می‌شود که پنجره فعال تغییر کند و بین پنجره‌های باز  جابجا شود.(از راست به چپ) الف)Alt+ Tab ، Alt               ب) Alt ، Tab               ج)Alt +Tab ، Alt +Tab              د)Ctrl+ Tab‌ ، Ctrl +Tab 26- نوار وضعیت معادل کدام گزینه زیر است؟ الف) Title Bar                   ب) Status Bar               ج)Address Bar              د)Address Bar 27- 3 مورد از تفاوتهای کادر محاوره با پنجره را بیان نمایید. 28-اگر بخواهیم پنجره‌عای باز را به‌صورت افقی و مانند کاشی زیر یکدیگر مرتب کنیم، باید در نوار Task Bar در قسمت پایین صغحه کلیک راست نموده و گزینه _____ را انتخاب نماییم. الف) Cascade Windows                                     ب) Tile Windows Horizontally               ج) Tile Windows Vertically                                د)Tile Desktop Show 29- با طی‌کردن مطابق کدام گزینه می‌توان تعداد آیکن‌های پیش‌فرض منوی Smart را تغییر داد؟ الف) کادر محاوره Taskbar And Start Menu ← برگه  View  ← در بخش Number  ب) کادر محاوره Taskbar And Start Menu ← برگه  General  ← در بخش Program ج) کادر محاوره Display Properties ← برگه  View  ← در بخش Start Menu Setting د) کادر محاوره Display Properties ← برگه  View  ← در بخش Number  30- در کادر محاوره Task Bar And Start Menu روی دکمه Customize کلیک کرده و زبانه Advance را انتخاب می‌کنیم، اگر گزینه ___________ را انتخاب نماییم، در صورتیکه برنامه جدیدی روی کامپیوتر نصب شود تا زمانی که اجرا نشده، برنامه به‌صورت های‌لایت نمایش داده می‌شود. الف)  Start Menu Items                                        ب) Open Submenus When I Pause On Them ج)Start Menu Setting                                            د)Highlight Newly Installed Application 31-درستی یا نادرستی هر گزینه را مشخص کنید. الف) برای حذف زمانبندی اجرای یک برنامه    Control Panel → Scheduled Tasks → Add Scheduled Tasks ب) برای نصب یک چاپگر                                  Control Panel → Printer And Faxes→ Add A Printer ج) در کادر خصوصیات چاپگر امکان تنظیم چاپ صفحات از آخر به اول وجود ندارد. چ) در کادر خصوصیات چاپگر امکان به‌اشتراک‌گذاری چاپگر همیشه وجود ندارد. د) به حالتی که تمام امکانات چاپ در اختیار چاپگر نباشد، Ready می‌گویند. ذ) برای ذخیره سند ایجاد شده، ترکیب کلیدی Ctrl +S را می‌فشاریم. س) برای ایجاد سند جدید، ترکیب کلیدیctrl +O  را می‌فشاریم. ش) برای چاپ سند، ترکیب کلیدی Ctrl +P را می‌فشاریم. و) هنگام چاپ، نمایش پیغام This Document Failed To Print یعنی چاپگر به مقدار کافی کاغذ ندارد. 32- در Control Panel کدام گزینه نادرست می‌باشد؟ الف) برای نصب یا حذف برنامه‌ها گزینه Add Or Remove Program را انتخاب می‌کنیم. ب) برای تغییر شکل ظاهری ماوس روی گزینه  Mouse دابل کلیک کرده، زبانه‌ی Button را انتخاب نموده، و شکلی دلخواه را برای ماوس تعیین می‌کنیم. ج) برای افزودن زبان فارسی به کامپیوتر روی گزینه Regular And Language  کلیک نموده، در زبانه‌ی Language دکمه Detail و سپس دکمه Add رافشرده و زبان فارسی را انتخاب می‌نماییم. د) برای نصب Font جدید روی پوشه Font دابل کلیک نموده از منوی File گزینه Install New Font را انتخاب می‌نماییم. 33-در کادر محاوره Customize Start Menu در قسمت Start Menu انتخاب گزینه _______________ سبب می‌شود در منوی Start، Control Panel به‌صورت منو نمایش داده شود. الف)Control Panel Menu                                        ب)Display As A Menu ج)Display As A Link                                                 د)Show Menu 34- گزینه صحیح را انتخاب فرمایید الف) پاک شدن اسناد موجود در Recent Documents سبب پاک شدن سند اصلی می‌ش.د. ب) در کادر محاوره Customize Classic Start Menu برای افزودن برنامه کاربردی به منوی Start روی گزینه Advanced کلیک می‌کنیم. ج) برای خروج از محافظ صفحه نمایش باید از پنجره Display Properties استفاده نمود د) کلمه عبور برای خروج از محافظ صفحه نمایش همان کلمه عبوری است که برای ورود به ویندوز از آن استفاده می‌کنید. 35- کدام گزینه روش مرتب‌کردن آیکنها براساس آخرین زمان تغییر را بیان می‌کند؟ الف)     Arrange Icons By →Modified                                      ب) Arrange Icons By → Auto To Grid ج)       Arrange Icons By → Type                                              د) Arrange Icons By → Date 36- در کادر محاوره Display Properties  زبانه‌ی __________ برای تغییر الگوی نمایشی استفاده می‌شود. الف)Appearance                    ب)Desktop                       ج)Themes                        د)Setting 37- ظرفیت کلاستر به چه عواملی بستگی دارد؟ ( پاسخ: حجم پارتیشن، نوع سیستم‌فایل) 38- کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز است؟ الف)Nul.Txt                    ب)Co?.Com                                ج)Com.Txt                        د)Txt.Txt 39- هر یک از گزینه‌های مقابل را تعریف کنید. الف)شیار               ب) سکتور               ج) درایو                         د) دیسک فیزیکی 40- در کادر محاورهtaskbar And Start Menu Properties  با فعال‌کردن گزینه _____________ نوار وظیفه روی پنجره‌های باز قرار می‌گیرد. الف)Auto Hide The Taskbar                                       ب) Lock The Taskbar  ج) Keep The Taskbar On Top Of The Windows        د)Show The Taskbar Top 41- کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز نیست؟ الف)Ball.Bat              ب)  Bank:               ج)Cd.Exe                 د) Aux22   و) My@12.Rtf            ز) Com2.Wav          ه) How Are You     ن)  Com*.*   ی) “Student”.Azx 42- معادل هر یک از گزینه‌های سمت راست را در سمت چپ مشخص نمایید. الف) مشاهداه اطلاعات به اشتراک‌گذاشته‌شده کاربران                                                                        Publish This Folder(A     ب) زیر پوشه                                                                                                                          Documents (B     ج) انتشار پوشه انتخاب‌شده                                                                                                            Thumbnails (C  د) محتویات گرافیکی آیکن را به‌صورت تصویر کوچک نشان می‌دهد.                                                       Details (D     ه) لیستی از فایل‌ها و پوشه‌ها به‌همراه مشخصات دیگر آنها شامل، نام، نوع فایل، تاریخ آخرین تغییرات نشان داده می‌شود. Sub Folder(E       
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:51  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سئوالات تئوري اكسس با جواب


سئوالات اكسس   به نام خدا 1- مجموعه اطلاعات سازماندهی شده ومرتبط با هم را یک .... می نامند. الف) رکورد          ب) فیلد              ج) فایل             د) پایگاه اطلاعاتی 2-محل وارد کردن داده ها توسط کاربران و نگهداری آنها بصورت خام را .......... می نامند. الف) فرم              ب) پرس وجو            ج) جدول              د) گزارش 3-مجموعه فیلدهای مرتبط با هم را چه می نامند ؟ الف) رکورد         ب) چندین کاراکتر           ج) فایل            د) پایگاه داده 4- ازکدامیک اجزای اصلی پایگاه داده Access جهت نمایش واصلاح و یا ورود یک رکورد استفاده می شود؟ الف) جدول            ب) فرم              ج) پرس وجو             د) گزارش 5-  ازکدامیک اجزای اصلی پایگاه داده Access جهت دستیابی به اطلاعات مورد نظر و رکوردهایی  که  دارای  شرایط  تعیین  شده می باشند استفاده می شود ؟ الف) پرس وجو           ب) فرم            ج) گزارش                د) فایل 6- کدامیک از منوهای زیر جهت باز کردن پایگاه داده Northwind مورد استفاده قرار می گیرد ؟ الف) Help           ب) File              ج) Format           د) Window 7- از کدامیک از منوها جهت انتخاب یکی از دونما استفاده میشود؟ الف) Window             ب) Tools            ج)View             د)File 8- کدام گزینه جهت بستن یک بانک اطلاعاتی صحیح است ؟ الف) دکمه Close     ب) فشردن همزمان کلیدهای Alt + F4   ج) گزینه Exit از منوی File          د) هر سه مورد 9- کدام گزینه جهت اصلاح و یا تغییر دستورات در جعبه ابزار صحیح است ؟ الف) استفاده از گزینه View / Toolbar / Customize    ب) استفاده از نمای Datasheet ج) استفاده از نمای Design                                        د) هر سه مورد صحیح است 10- کدام گزینه زیر درباره pivot table view درست است ؟ الف) نمایش جدول میله ای            ب) نمایش نمودار میله ای      ج) نمایش نمای طراحی           د) هیچکدام 11- کدام گزینه درست است ؟ الف) بعد از انتقال فیلدها درکادر محاوره ای Table wizard در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم ب) قبل ازانتقال فیلدها در کادر محاوره ای Table wizard در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم ج) بعد از خروج از کادر محاوره ای Table wizard در صورت نیاز نام فیلد را تغییر می دهیم د) هیچکدام 12- کدام گزینه جهت دسترسی سریع به رکورد مورد نظر صحیح است ؟ الف) فیلد شناسایی منحصر به فرد              ب) کلید اولیه        ج) کلید پایگاه داده                د) هر سه مورد 13- کدام گزینه زیرباعث سرعت بخشیدن درعمل یافتن و ارزیابی رکوردها در یک پایگاه داده می شود؟ الف) مرتب کردن       ب) ایندکس       ج) پرس وجو        د) هر سه مورد 14- کدام گزینه جهت مشاهده هم زمان رکوردهای متعدد صحیح است ؟ الف) نمای Design              ب) نما ی Datasheet          ج)  Form                  د) File 15- کدام روش زیر جهت انتخاب فیلدهایی از نوع  Yes / No  صحیح  می باشد؟ الف) بر روی محتوای فیلد مورد نظر یک بار کلیک کردن ب) بر روی محتوای فیلد مورد نظر کلیک راست کردن ج) بر روی محتوای  فیلد مورد نظر دوبار کلیک کردن د) هیچکدام 16- درکدام نما در هر لحظه تنها یک رکورد نمایش داده می شود ؟ الف) Datasheet          ب)Design            ج)Form         د) هیچکدام 17- در کدام نما می توان ناحیه پس زمینه فرم را تغییر داد ؟ الف) Design           ب)Datasheet          ج) Form         د) هیچکدام 18- در کدام نما می توان فرم های خود را از ابتدا طراحی نمود؟ الف)Form             ب)Design          ج)Datasheet       د) هیچکدام 19- ازکدام دکمه جهت مشاهده نتیجه طراحی فرم استفاده می شود ؟ الف) Form view            ب) Design view        ج) Datasheet view                  د) هیچکدام 20- ازکدام منو جهت الحاق عکس به یک فرم استفاده می شود؟ الف) Insert            ب)View               ج)File            د) Window 21- ازگزینه کدام منو جهت ایمن کردن پردازش داده های بانک اطلاعاتی استفاده می شود؟ الف)Tools            ب)View              ج)Insert           د) Window 22- ازکدام گزینه درکادر محاوره ای open جهت بازکردن بانک اطلاعاتی برای پردازش استفاده می شود؟ الف) Open              ب) open Exclusive    ج) Open – Readonly                    د) الف و ب 23- کدام گزینه زیرجهت مشاهده مکرر رکوردهای پایگاه داده بر اساس قواعد خاصی باشد ؟ الف) Query            ب)Form             ج)Table             د) Report 24- با استفاده ازکدام روش می توان نمایش اطلاعات پایگاه داده ها را محدود نمود ؟ الف) مرتب کردن             ب) فیلتر کردن     ج) ایندکس نمودن           د)پرس وجو کردن 25- با  استفاده ازکدام روش می توان گزارش را بر اساس خواسته ایجاد نمود ؟ الف) Report wizard           ب) Chart wizard       ج) Design view                      د) Auto Report 26- کدام تعریف در مورد بانک اطلاعاتی صحیح است ؟ الف) مجموعه ای از اطلاعات سازماندهی شده با دسترسی ساده می باشد ب) مجموعه ای از داده های مرتبط به هم می باشد ج) مجموعه ای از جداول ، فرم ها ، پرس وجوها ، گزارش ها و اشیاء دیگر برای  کار با داده های مرتبط به یک موضوع مشترک میباشد د) همه موارد 27- برای سازماندهی دادههای یک پایگاه داده بصورت قالب چاپی از .....استفاده می کنیم ؟ الف) Report           ب) گزارش              ج) فرم             د) الف وب 28- خصوصیت ......... پیغامی است که در صورت برقرار نبودن شرط یک فیلد برای کاربر ظاهر می شود. الف) Validation rule         ب)validation text     ج) Default value                     د) Format 29- عبارت 99 #  درInput mask کدام گزینه را می پذیرد ؟ الف) 22+             ب) 12-                ج) 2                د) هر سه مورد 30- درکدام نما می توان خاصیتها را تغییرداد ؟ الف) نمای Design                 ب) نمای Datasheet    ج) نمای Wizard Table            د) همه موارد 31- تنظیم کردن کدام خاصیت روی فیلدها سرعت جستجو را بالا می برد ؟ الف)Format        ب)Required         ج)Index         د)Input mask 32- برای اضافه کردن فیلدی بین دو فیلد دیگر در نمای Design فیلد ......را انتخاب و دکمه ....... را از نوارابزار انتخاب می کنیم . الف) پائینی – New Record                    ب) پائینی – Insert Row ج) بالایی – Insert Row                         د) بالایی – Insert Record 33- اگر بخواهید از طریق چند فیلتر فیلتر گذاری کنید کدام روش را بکار می برید؟ الف)Filter by selection               ب)Filter Excluding selection ج) Filter by form                        د)Advanced filter / sort 34- خروجی کدام یک از انواع پرس و جو ها شبیه به یک صفحه گسترده است ؟ الف) Crosstab                ب) Find Duplicate        ج) Find Unmached                د) Simple 35- تعریف زیر می تواند معرف کدام یک ازگزینه های زیر باشد؟ (( محدود کردن نمایش اطلاعات بانک اطلاعاتی به رکوردها و فیلترهایی که برای تطبیق مشخص شده اند)) الف) گزارش گیری            ب) ارتباطات در بانک        ج) مرتب کردن              د) فیلتر 36- معمولا برای داده هایی که دارای طول متغیر می باشند می توان از نوع داده............. استفاده نمود ؟ الف)Memo            ب)Text              ج)Currency            د)Link 37- Primary Key برای : الف) برای Unique ( یکتا) کردن رکوردها ی جدول      ب) Sort کردن رکوردهای جدول ج) برای Unique سازی فیلدهای جدول                       د) الف و ج 38- به پنجره و یا کادری گفته می شود که دارای ناحیه های از پیش تعریف شده برای ورود یا تغییر اطلاعات است ؟ الف) Report            ب)Table             ج)Query              د)Form 39- برای طراحی فرم ، گزارش ، جدول و غیره که طراح می تواند بنا به خواسته خود آنها را طراحی کند از کدام روش استفاده می شود؟ الف) Design            ب) File / New Form       ج) Wizard                    د) Insert / Report 40- بر روی کدامیک از فیلدهای زیر نمی توان ایندکس ایجاد نمود؟ الف) Text             ب)Memo                ج)Ole               د) ب و ج 41- تعداد فیلدهای را که در یک ایندکس با ترکیبی از مرتب سازی صعودی و نزولی می تواند تعریف کنید چند فیلد است ؟ الف) 5                    ب) 9                    ج) 10               د) هیچکدام 42- جهت ذخیره سازی اعداد با دقت اعداد اعشاری مضاعف کدامیک از انواع داده ای زیر استفاده می شود ؟ الف) Byte          ب)Integer        ج)Long Integer        د)Double 43- کدامیک از انواع فیلدهای زیر خصوصیت اندازه فیلد (field size) را ندارد؟ الف) Text       ب)Memo         ج)Number         د)Auto Number 44- برای تعیین شاخص ( ایندکس) یک جدول کدام روش را انتخاب  می کنید؟ الف) بعد از نمایش جدول درنمای Design گزینه Index راازمنویView انتخاب کرده و یا روی دکمه Index واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم ب) بعد از نمایش جدول در نمای Datasheet گزینه Index را از منوی View انتخاب کرده و یا روی دکمه Indexes واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم ج) بعد از نمایش جدول در نمای Datasheet گزینه Index را از منوی Insert انتخاب کرده و یا  روی  دکمه  Index  واقع در نوار ابزار کلیک می کنیم د) هیچکدام 45- برای درج داده هایی مانند ردیف از .......... و داده های عددی که احتیاج به محاسبات دارند از نوع داده .......... استفاده میکنیم ؟ الف)  Number - Curency          ب)Text – Number ج) Number – Auto Number            د)Text – Auto Nummber 46- کدام فیلد نوع داده می تواند اعداد ، علائم و حروف را در خود ذخیره کند؟ الف) Text           ب)Memo             ج)Number           د) الف وب 47- فرمت فایلهای ذخیره شده در Access چه می باشد ؟ الف) DBS               ب)DBF               ج)MDB               د)DOC 48- جهت حرکت بین د و قسمت پنجره در نمایDesign Table  از کدام کلید استفاده می شود ؟ الف) کلید F5            ب) کلیدF4            ج) کلیدF6              د) کلیدF3 49- درج چه مقادیری در فیلد کلیدی مجاز نمی باشد ؟ الف) مقادیر تکراری               ب) مقادیر عددی            ج) مقادیر تهی (Null)                      د) الف و ج 50- جهت تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام یک از قسمتهای زیر تغییر داده می شود؟ الف) Field Size                    ب) Validation Rule   ج)Validation Text                    د)Caption 51- با استفاده از روش ایجاد فرم ................. می توانیم نوعی فرم ستونی که شامل تمام فیلدها میباشد ایجاد کرد . الف) Auto Form              ب)Auto Form : Columnar    ج) Auto Form : Tabular        د)Auto Form : Design 52- برنامه Access را می توان به منزله یک ................ دانست . الف)طراح پایگاه داده ها           ب) پایگاه داده ها     ج) مدیر پایگاه داده ها             د) سیستم مدیریت پایگاه داده ها 53- یک پایگاه داده ها را که بیشتر از یک جدول داشته باشد پایگاه داده ..... می نامند . الف) مسطح         ب) چند جدولی         ج) رابطه ای        د) شاخص دار 54- کلید اولیه برای مشخص سازی منحصر به فرد رکوردها توسط ......... مورد استفاده قرار می گیرد. الف) رکورد         ب) دو فیلد            ج) سه فیلد          د) یک یا چند فیلد 55- در یک پایگاه داده ای رابطه ای ...................... الف) هر دو جدول باید با هم مرتبط باشند                  ب) هر دو رکورد باید با هم مرتبط باشند ج) هر دو جدول باید دارای کلید اولیه باشند                د) هر دو فیلد باید باهم مرتبط باشند 56- کدام یک از گزینه های زیر از اجزای اصلی یک جدول نیست ؟ الف) کلید اولیه              ب) شاخص             ج) رکورد              د) فیلد 57- فیلدهای کلید اولیه به منظور ............ مورد استفاده قرار می گیرند. الف) محافظت جدول                                  ب) متمایز کردن رکوردهای جدول از یکدیگر ج) مرتب کردن رکورد های یک جدول             د) متمایز کردن فیلدهای یک جدول از یکدیگر 58- کدام نوع فیلد را برای فیلدی که اطلاعات مربوط به حقوق کارمندان را نگهداری می کند انتخاب می کنید؟ الف) Number      ب)Auto Number      ج) Text       د)Currency 59- چند کاراکتر را می توان برای اسامی فیلدها در نظر گرفت؟ الف) حداکثر 256 کاراکتر           ب) حداکثر 64 کاراکتر   ج) حداقل 32 کاراکتر       د) حداقل 64 کاراکتر 60- برای تولید فرم باید حتما ............... را که فرم بر مبنای آ ن ساخته می شود انتخاب کنید . الف) جدول یا معیاری    ب) گزارشی      ج) رکوردی     د) پایگاه داده ای 61- یک فیلتر را می توان به عنوان چه عنصری ذخیره کرد؟ الف) جدول             ب) پرس وجو             ج) فرم               د) گزارش 62- چگونه می توان یک فرم را به صورت گزارش ذخیره کرد ؟ الف) با استفاده از Auto Report      ب) بااستفاده از Save as report ج) بااستفاده از امکان Add- Ins      د)با استفاده از گزینهPrint preview 63- داده های  رکوردهای  اطلاعاتی  در کدام  قسمت  از گزارش  قرار می گیرد ؟ الف)Datail               ب)Report Header      ج) Page Header                د) Group Header 64- معمولا نتایج محاسباتی که روی داده های یک گروه از گزارش انجام می گیرد در کدام قسمت نمایش داده می شود ؟ الف)    Report Footer        ب) Group Footer    ج) Report Header                د) Header  Group 65- چگونه می توان رکوردهای انتخاب شده در یک فیلتر را به فایلی دیگر صادر نمود؟ الف) از طریق Save               ب) از طریق Import   ج) ار طریق Save / Export                 د) هیچکدام 66- در برنامه Access می توان تعداد ......... را برای صفحه اول یک گزارش در نظر گرفت . الف) دو سر صفحه و یک پا صفحه        ب) دو سر صفحه و دو پا صفحه ج) یک سر صفحه و دو پا صفحه          ج) یک سر صفحه و یک پا صفحه 67- برای نمایش یک فرم کدامیک از نماهای زیر بی معنا است ؟ الف) نمای Design               ب) نمای Form      ج) نمای Datasheet              د) نمای New 68- در نمای ........ و ......... می توان محل فیلدهای یک فرم را تغییر داد. الف)Datasheet  وDesign                ب) New وDesign     ج)  Design و Form                 د)  Datasheet و  New 69- کدامیک از نماهای زیر برای نمایش یک گزارش مفهومی ندارد ؟ الف) نمای Design          ب) نمای Datasheet   ج) نمای Print preview              د) نمای Layout Preview 70- کدامیک از فیلدهای زیر را می توان برای مرتب سازی استفاده نمود ؟ الف) Memo               ب) Data / Time   ج) Ole Object               د) Hyper 71- طول پیش فرض فیلدهای متنی Text چه مقدار است ؟ الف) 50 کاراکتر             ب) 256 کاراکتر         ج) 60 کاراکتر          د) 128 کاراکتر 72- به فرم ورود اطلاعات کاربر ................. می گویند . الف) Use Interface        ب) User Interface     ج) User Internal                     د) هیچکدام 73- به ایجاد ارتباط بین جداول ............... می گویند . الف) Relation Ship              ب) Link Table    ج) Structure                      د) الف و ب 74- در پایگاه داده کلیه اطلاعات در............. ذخیره می شوند و وظیفه ایجاد ، مدیریت و به اشتراک گذاری پایگاه داده به عهده ........... می باشد. الف) فایل – Dbms            ب) Dbms - Database     ج) فایل Database – نرم افزارDatabase                 د)  الف وج 75- کدام نوع  داده  برای  قرار دادن تصویر در بانک اطلاعات استفاده      می شود؟ الف) Ole        ب)Memo         ج) Lookup wizard        د) الف و ج 76- برای قرار دادن اطلاعات و توضیحات از کدام نوع فیلد داده استفاده می شود ؟ الف) Text          ب)Comment           ج) Memo          د) هیچکدام 77- جهت انتخاب کلیه رکوردها از کدام کلید ترکیبی زیر استفاده می شود؟ الف) Alt + S       ب)Ctrl + A         ج)Ctrl + R        د) Alt + A 78- با انتخاب گزینه .......... از منوی Records جدول به حالت قبل از مرتب شدن باز گردانده می شود . الف) Remove filter / Sort                ب) Apply filter / Sort    ج) Filter                     د) Refresh 79- کدام امکان در پنجره خصوصیات فرم کنترل را فعال یا غیر فعال می کند؟ الف) Format            ب) Event              ج) Data           د) Other 80- برای اضافه کردن یک نمودار Excel  به فرم از کدام روش استفاده می شود ؟ الف) از منوی Insert گزینه Picture را انتخاب می کنیم ب) از منوی Insert گزینه Object   را انتخاب می کنیم ج) ابزار Unbound object frame را از نوار ابزار Toolbox انتخاب می کنیم         د) الف و ج 81- جهت افزودن تصویر به درون form از کدام روش زیر می توان استفاده کرد؟ الف) از منوی Insert  گزینه Clip Art را انتخاب می کنیم ب) در پنجره Data Base از شی ماکرو استفاده می نماییم ج) از منوی Insert گزینه Picture را انتخاب می کنیم د) از لیست میانبر گزینه Object را انتخاب می کنیم 82- کدام گزینه جزء کنترلها نمی با شد؟ الف) Text Box        ب)Labels          ج)Buttons          د) هیچکدام 83- به بدنه اصلی فرم که قابل حذف نیست و محل قرار گیری کنترلها است  ......... می گویند . الف) Detail                   ب) Form Header / Footer    ج) Grid – View                    د) Page Header / Footer 84- شرط Query در قسمت .......... تعیین می گردد و توسط ............ چند شرط با یکدیگر مقایسه می گردد ؟ ( از راست به چپ ) الف) Show – Criteria               ب)  OR – Show    ج) OR- Criteria                   د) Show – Detail 85- برای نمایش تاریخ در بالای هر صفحه یک گزارش آن را در قسمت .......... قرار می دهیم . الف) Form Header         ب) Detail         ج) Form Footer              د) هیچکدام 86- سندی که اطلاعات را به صورت ساخت یافته بر روی صفحه نمایش و یا کاغذ ارائه می دهد ............. نام دارد . الف) Tables          ب)Forms             ج) Report            د)Query 87- جهت افزودن خطوط شبکه ای در نمای Design از منوی ...... گزینه .......... را انتخاب می کنیم .( از راست به چپ ) الف) Show / Hide Grid – Format              ب) Grid – View ج) None – View          د) Active – Format 88- در منوی size برای تنظیم پهنای کلیه کنترلهای انتخاب شده به اندازه باریکترین کنترل ، از گزینه ........... استفاده می کنیم . الف) To Widest         ب) To Shortest      ج) To Narrowest                د) To Highest 89- اگر هر دو عبارت در یک ردیف Criteria نوشته شود معادل کدام عملگر منطقی در ساخت Query می باشد ؟ الف) NOT               ب) AND              ج) OR               د) SUM 90- ویژگی درج و پیوند شی در Access تکنیک ........... نام دارد . الف) Insert           ب) Link               ج) Ole                د) Merge 91- در کدامیک ازانواع فیلدها می توان آ درس های اینترنتی را نگهداری کرد ؟ الف) Look up wizard               ب) Ole Object      ج) Hyper Link                    د) Currency 92- برای ظاهر شدن تاریخ جاری سیستم در فیلد Data / time به صورت خودکار کدام مشخصه باید تنظیم شود ؟ الف) Validation text                     ب) Decimal place      ج) Default value                      د) Caption 93- برا ی درج ساعت جاری در درون فیلد از کدام  کلید  میانبر  استفاده     می کنیم ؟ الف)  Ctrl + Shift + ;               ب) Ctrl + Shift    ج)  Ctrl + ;                       د) Ctrl + Alt + Space 94- درفیلدهایی ازنوع Memo درهنگام ورود داده ها برای آغاز پاراگراف جدید از چه کلمات میانبری استفاده می شود ؟ الف) Ctrl + Enter        ب) Enter       ج)Shift + Enter       د)Tab 95- کدام مورد داده ها را به صورت صعودی مرتب می کند ؟ الف) Sort table             ب) Sort Descending    ج) Index                    د) Sort Ascending 96- چگونه می توان یک ستون را در اکسس Freeze نمود ؟ الف) منوی Format   گزینه  Freeze columns   ب) منوی Edit   گزینه    Freeze ج) منوی  Tools  گزینه  Freeze                      د) هیچکدام 97- کدامیک از فیلترهای زیر قابل ذخیره شدن می باشند ؟ الف) Filter for               ب) Filter by form   ج) Advanced filter                  د) ب وج 98- تفاوت filter   با  query  چیست ؟ الف) query می تواند اطلاعات را از چند جدول بازیابی  کند  در حالیکه filter فقط از یک جدول اطلاعات را استخراج می کند ب) query  را می توان با یک نام ذخیره کرد ولی  filter  را نمی توان ذخیره کرد ج) در filter نمی توان برای رکوردها شرط تعیین کرد ولی در query   می توان این کار را انجام داد د) الف و ب 99- علامت ∑ روی نوار ابزار برای ایجاد  کدام  نوع  پرس و جو بکار می رود ؟ الف) Update query          ب)Crosstab query        ج) Total query               د) Perameters query 100- کدامیک از طرح های فرم زیر شبیه صفحه گسترده است ؟ الف) Columnar              ب)Tabular        ج) Datasheet د) ب و پاسخنامه 1-د 15- الف 29-ج 43-ب 57-ب 71-الف 85-د 99-ج 2- ج 16- ج 30- الف 44-ب 58-د 72-ب 86-ج 100-ج 3-الف 17-الف 31- ج 45-ج 59-د 73-الف 87-ب 4-ب 18-ب 32- ب 46-د 60- الف 74-ج 88-ج 5- الف 19-ج 33- د 47-ج 61-ب 75-الف 89-ب 6- ب 20- الف 34-د 48-ج 62-ب 76-ب 90-ب 7- ج 21- الف 35-د 49-د 63-الف 77-ب 91-ج 8-د 22-د 36-الف 50-ب 64-ب 78-الف 92-ج 9- الف 23- الف 37-د 51-ب 65-ج 79-ب 93-الف 10-ب 24- ب 38-د 52-ب 66-ب 80-د 94-الف 11-الف 25-ج 39-الف 53-ج 67-د 81-ج 95-د 12- د 26- د 40-د 54-د 68-الف 82-د 96-الف 13- د 27- د 41-ج 55-الف 69-الف 83-الف 97-د 14- ب 28-ب 42-ج 56-ب 70-ب 84-ج 98-الف  
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:35  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سئوالات ترم اول هنرستان حضرت علي اكبر

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
آزمون داخلی درس:رایانه کار مقدماتی   نام :   نام خانوادگي :   بسمه تعالی مدیریت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج هنرستان کاردانش حضرت علی اکبر ( ع ) امتحانات نوبت اول ( دي 90 ) شماره صندلي: تاریخ امتحان:  10/10/1390 مدت امتحان:   100 دقیقه محل مهر مدرسه كلاس: دوم کامپیوتر نام دبیر: ایمانزاده پايه : دوم  طراحی صفحات وب بارم 1-     هدف از اجرای عمل دابل کلیک روی آیکن برنامه ها چیست؟                                                                                                      الف) اجرای برنامه                     ب) حذف برنامه ج) کشیدن و رها کردن   د) جابجایی آیکن 2-     چنانچه روی نقطه ای خالی از میز کار راست کلیک کلیک نماییم کدام گزینه باز می شود؟ الف) منوی start            ب) پنجرة جستحو          ج) منوی ابزار                            د) منوی میانبر 3-     کاربرد گزینه restart کدام است؟ الف) با بستن برنامه رایانه را در حالت انتظار قرار می دهد                       ب) برای صرفه جویی در برق رایانه را خاموشمی کند ج) بدون بستن برنامه ها رایانه را خاموشمی کند                        د) با بستن برنامه های در حال اجرا، رایانه را مجدداً راه اندازی می کند. 4-     کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می سازد؟ الف) toolbar                              ب) address bar                    ج) search bar                              د) menu bar 5-     کدام یک از اسامی زیر را می توان برای نامگذاری نام فایل ها استفاده کرد؟ الف) com1                                 ب) con                          ج) port                                     د) NUL 6-     کدام یک از گزینه های زیر عملیات برش را انجام می دهد؟ الف) alt + V                               ج) alt + C                       ج) ctrl + C                                  د) ctrl + X 7-     برای تغییر نام پوشه ها و فایل ها از کدام یک از کلیدهای زیر استفاده می کنیم؟ الف) f2                                                  ب) f3                            ج) f4                                         د) f5 8-  با استفاده از کدام گزینه حذف کامل (فیزیکی) فایل ها و پوشه ها انجام می شود؟ الف) alt + del                             ب) delete                      ج) del                                       د) shift + delete 9- برای جستجو و پیداکردن محل و مشخصات فایلها و پوشه ها در رایانه از چه برنامه ای استفاده می کنیم؟ الف) find                                               ب) search                      ج) properties                 د) explorer 10- برای مرتب بودن همیشگی آیکن ها از کدام گزینه استفاده می شود؟ الف) arrange Icon                       ب) sort by name ج) auto arrange                          د) align to grid 11- در کدام روش قرار گرفتن تصویر در میز کار، تصویر انتخاب شده تمام میز کار را می پوشاند؟ الف) Title                                  ب) Center                     ج) Stretch                                 د) Auto size 12- پخش صدا توسط کدام گزینه امکان پذیر است؟ الف) speaker                             ب) graphic card              د) microphone                           د) modem 13- به عمل ترکیب فایلهای صوتی با هم ................... گوییم. الف) Merge                               ب) MIX                         ج) Effect                                    د) Insert 14- برای پخش آهنگهای CD صوتی که قبلاً در درایو CD بوده است از کدام گزینه استفاده می شود؟ الف) media library                      ب) copy from CD            ج) now playing                           د) media guide 15- در برنامه paint در منوی image برای چرخش تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟ الف) invert colors                       ب) clear image               ج) flip/rotate                 د) stretch/skew 16- برای ویرایش و تغییر فایلهای متنی و کوچک از کدام برنامه استفاده می شود؟ الف) WordPad                           ب) notepad                   ج) paint                                    د) excel 17- برای تنظیم صفحه کاغذ از کدام دستور استفاده می شود؟ الف) print preview                            ب) page setup                ج) print                                     د) send 18- معادل دستور replace کدام یک از کلیدهای زیر است؟ الف) ctrl+F                                ب) ctrl+H                      ج) ctrl+X                                               د) alt+H 19- برای جستجو کلمه در فایل متنی در برنامه WordPad از کدام کلیدهای زیر استفاده می شود؟ الف) ctrl+F                                ب) ctrl+H                      ج) ctrl+X                                   د) alt+H 20- با کدام یک از گزینه های زیر می توان برنامه زمانبندی شده تعریف کرد؟ الف) start up                             ب) task manager            ج) scheduled task                       د) time 21- از کدام گزینه برنامة add or remove program، برای نصب و برداشتن قسمت های مختلف ویندوز می شود؟ الف) add new program                                                    ب) add/remove windows components ج) change or remove programs                                         د) windows update 22- محل قرار گرفتن آیکن چاپگر نصب شده کجا می باشد؟ الف) control panel à add new hardware                           ب) control panel àprinters & faxes ج) system tools                                                              د) control panel à display 23- در چه زمانی disk cleanup به صورت خودکار اجرا می شود؟ الف) خالی نمودن هارد دیسک از فایلهای زائد     ب) رفع خرابی هارددیسک رایانه ج) برداشتن بار اضافه از CPU           د) در صورت ناکافی بودن فضای یک درایو برای کار ویندوز و برنامه ها 24- برای بستن برنامه ای که قفل کرده باشد از کدام برنامه استفاده می شود؟ الف) Task Manager                      ب) Device Manager         ج) Disk Cleanup                          د) Disk defragmenter 25- برای شناسایی خطای دیسک و رفع آنها از کدام گزینه استفاده میشود؟ الف) Disk Defragmenter              ب) Device manager         ج) Disk Cleanup  د) هیچکدام   26-: CLIPBOARD: الف- حافظه جانبي                  ب- حافظه اصلي  ج- حافظه موقت                    د- حافظه مياني انتقال متن با كدام كليد زير انجام ميشود؟- 27 CTRL+C د- CTRL+Uج-         CTRL+X  ب- CTRL+Zالف) - جهت جايگزين كردن يك عبارت با عبارتي ديگر  از كدام دستور زير ميتوان استفاده نمود؟ 28 REPLACE            د-    GOTO     ج- FIND                   ب- BOOKMARK الف- 29-  برای این كه قالب بندی اسناد به صورت خودكار صورت گیرد كدام گزینه مناسب  است ؟ الف- Auto Format      ب- Auto Currect        ج- Style        د- Style Gallery 30-         برای اتصال تصویر از محیط های دیگر از كدام گزینه استفاده می شود ؟ الف- Picture              ب- Clipart       ج- Object       د- File 31- فشردن دو كلید فلش بالا و Ctrl  بطور همزمان Word چه عملی انجام می دهد ؟ الف- مكان نما به اول پاراگراف می رود . ب- مكان نما یك سطر بالا می رود . ج- مكان نما به بالاترین سطر صفحه مانیتور می رود . د- تمام متن یک سطر به پایین حركت می كند بدون اینكه مكان نما از روی سطر جابجا شود . 32-برای ایجاد قالب بندی جدید از این گزینه استفاده می كنیم ؟ الف- Auto Format           ب-Style              ج- Template     د- هر سه مورد 33-برای انتخاب پاراگراف جاری از كدام كلید استفاده می‎كنیم ؟ الف- Cntrl + Shift +→    ب-  Cntrl + Shift + ←         ج- Cntrl + Shift + ↑    د- Cntrl + Shift +↓ 34-برای رسم تصاویر در Word از كدام نوار ابزار استفاده می كنیم .؟ الف- Word یك واژه پرداز است و با كلمات کار می كند و امكانی برای رسم تصاویر در آن نیست . ب- جعبه ابزار استاندارد           ب- جعبه ابزار قالب بندی           د- جعبه ابزار Drawing 35-برای ایجاد پاصفحه از كدام گزینه استفاده می شود ؟ الف- Footnote             ب- Footer            ج- Endnote      د- هر سه مورد 36-برای ایجاد یك جدول كدام گزینه مناسب است ؟ الف- انتخاب گزینه Insert Table از منوی Table     ب- انتخاب گزینه Make Table  از منوی Table ج- انتخاب گزینه Insert Table  از جعبه ابزار استاندارد         د- موارد الف و ج 37-  كدام گزينه ، مي‌تواند براي ادغام 2 يا چند سلول انتخاب شده  بكار ‌رود؟ الف:  Wrap textب:  Orientationج:  Merge cellsد:  Center -38صفحاتی که اطلاعات را در قالب جدول نگهداری کرده و برای انجام محاسبات به‌کار می‌روند٬ چه نام دارند؟ الف)  chart sheet                                                           ب) worksheet ج) workbook                                                                 د) هیچکدام ۳۹- آدرس مطلق سلول E7 چیست؟ الف) $E$7                                                                        ب) E7 ج) !E!7                                                                           د) !E$7 ۴۰- پسوند فایلهای Excel2007 چیست؟ الف) .Doc                                                                        ب) .Docx ج) .Xls                                                                           د) .Xlsx ۴۱- به‌کمک کدام کلید می‌توان چند سطر غیرمجاور را انتخاب نمود؟ الف) Alt                                                                         ب) Shift ج) Ctrl                                                                         د) Home ۴۲- کدام‌یک از گزینه‌های Number format ، اعداد را به‌صورت نماد علمی نمایش می‌دهد؟ الف) Fraction                                                                ب) Scientific ج) Percentage                                                              د) Currency ۴۳- کدام‌یک از گزینه‌های زبانه Home برای چرخش متن استفاده می‌شود؟ الف) Wrap text                                                            ب) Orientation ج) Text direction                                                        د) Increase indent ۴۴- کدام گزینه گروه Font از زبانه Home جهت کاهش اندازه قلم استفاده می‌شود؟ الف) Font style                                                           ب) Font ج) Increase font size                                                 د) Decrease font size ۴۵- کدام گزینه دکمه Borders از گروه Fonts مربوط به زبانه Home برای تعیین مدلهای مختلف خطوط استفاده می‌شود؟ الف) Erase border                                                      ب) Draw border grid ج) Line color                                                             د) Line style ۴۶- ابزار Format painter به‌منظور........................... استفاده می‌شود. الف) کپی قالب‌بندی متن                                                ب) انتقال متن ج) کپی متن                                                                 د) حذف قالب‌بندی متن ۴۷- برای قالب‌بندی شرطی از ابزار ......................... استفاده می‌شود. الف) Format as table                                                  ب) If formatting ج) Conditional formatting                                        د) هیچکدام ۴۸- کدام‌یک از کاراکترهای زیر در نامگذاری کاربرگ‌ها مجاز می‌باشد؟ الف) ?                                                                          ب) * ج) :                                                                             د) % ۴۹- در زبانه View کدام گزینه برای تقسیم‌کردن صفحه استفاده می‌شود؟ الف) Freeze                                                                ب) Split ج) Hide                                                                     د) Arrange all ۵۰- جهت کپی‌کردن Sheet از کدام کلید استفاده می‌شود؟ الف) Ctrl                                                                    ب) Shift ج) Alt                                                                       د) هیچکدام ۵۱- جهت مشاهده سطرها و ستونهایی که به‌عنوان تیتر به‌کار می‌روند٬ از قابلیت ....................... استفاده می‌شود. الف) Split                                                                   ب) Freeze ج) Hide                                                                     د) Arrange ۵۲- جهت ایجاد کاربرگ‌‌های چندکاربره از کدام گزینه استفاده می‌شود؟ الف) Share workbook                                               ب) Protect workbook ج) Protect sheet                                                      د) Share sheet ۵۳- دستور محافظت Sheet کدام است؟ الف) Share workbook                                              ب) Protect workbook ج) Protect sheet                                                      د) Share sheet ۵۴- دکمه گروه Get External Data جهت .......................... استفاده می‌شود. الف) محافظت از داده‌ها                                               ب) فرستادن داده به منابع گوناگون ج) واردکردن داده از منابع گوناگون                                د) فرستادن و واردکردن داده از منابع گوناگون -  ۵۵-جهت مخفی‌کردن سطر از کدام زبانه استفاده می‌شود؟ الف) Home                                                             ب) View ج) Insert                                                               د) Data ۵۶- کلید میانبر ایجاد Sheet کدام است؟ الف) Shift + F2                                                      ب) Shift + F1 ج) Ctrl + F2                                                          د) Ctrl + F1 ۵۷- در فرمول‌نویسی مقادیر ثابت متنی را بین چه علامتی قرار می‌دهند؟ الف) " "                                                                 ب) { } ج) ( )                                                                    د) ۵۸- کدام‌یک از عملگرهای زیر برای توان استفاده می‌شود؟ الف) %                                                                 ب) / ج) *                                                                    د) ^ ۵۹-برای تعیین محدوده‌ی٬‌ آدرس از چه عملگری استفاده می‌گردد؟ الف) :                                                                   ب) ... ج) ;                                                                     د) الف و ج صحیح است ۶۰- نتیجه عبارت 3+18/3 چیست؟ الف) 21                                                                 ب) 7 ج) 9                                                                     د) هیچکدام ۶۱- کدام‌یک از عملگرهای زیر دارای کمترین اولویت می‌باشد؟ الف) ( )                                                                 ب) % ج) ^                                                                     د) & ۶۲- درکدام‌یک از عملگرهای ، زیر توابع ریاضی ومثلثاتی نگهداری می‌شود؟ الف) Logical                                                        ب) Math & Trig ج) Database                                                       د) Text ۶۳- در کدام‌یک از گروهها، توابع مهندسی نگهداری می‌شود؟ الف) Engineering                                              ب) Statistical ج) Information                                                 د) Financial ۶۴- از کدام دکمه برای سهولت در محاسبه مجموع مقادیر تعدادی سلول متوالی استفاده می‌شود؟ الف) Fill                                                           ب) Autosum ج) Sort                                                             د) Format ۶۵- از کدام تابع برای پیداکردن کوچکترین مقدار استفاده می‌شود؟ الف) Sum                                                          ب) Average ج) Min                                                             د) هیچکدام ۶۶- خروجی تابع Round(3486,-2) چیست؟ الف) 3500                                                         ب) 3400 ج) 3450                                                            د) 3490 ۶۷- کدام تابع برای تعیین جزء صحیح استفاده می‌شود؟ الف) Round                                                      ب) CountIf ج) Int                                                             د) هیچکدام ۶۸- در تابع Pmt کدام آرگومان تعداد کل اقساط وام را مشخص می‌نماید؟ الف) Nper                                                         ب) Rate ج) Pv                                                               د) Fv ۶۹- بعد از نوشتن فرمول روبرو چه خطایی صادر می‌شود؟                  = " Microsoft " * " Excel " الف) #NAME!                                                ب) #VALUE! ج) #DIV/0                                                     د) #REF! ۷۰- در فرمول زیر اگر مقدار A5 برابر با 14 باشد، مقدار B5 چه خواهد شد؟   B5=If (A5>=10;>;>); الف) قبول                                                              ب) 10 ج) 14                                                                   د) مردود ۷۱- به‌ کدام‌یک از گزینه‌های زیر راهنمای نمودار گفته می‌شود؟ الف) Label                                                          ب) Chart title ج) Floor                                                             د) Legend ۷۲- از گروه Chart style در زبانه Design به چه منظوری استفاده می‌شود؟ الف) تغییر سبک نمودار                                            ب) تغییر نوع نمودار ج) تغییر عنوان نمودار                                              د) همه موارد ۷۳- برای استفاده از جلوه‌های سایه، انعکاس و شیشه در نمودار از کدام دکمه استفاده می‌شود؟ الف) Shape outline                                            ب) Shape effects ج) Shape fill                                                      د) هیچکدام ۷۴- کدام نوع نمودار بطور خاص برای داده‌های مالی و علمی طراحی شده است؟ الف) Line                                                         ب) Surface ج) Stock                                                          د) Area ۷۵- دکمه Chart Title در زبانه Layout برای اضافه‌کردن ......................... نمودار استفاده می‌شود. الف) عنوان                                                         ب) خطوط راهنما ج) محورهای عمودی                                            د) برچسب ۷۶- در کارکردن با لیست‌ها گزینه‌ی Pick from drop down list به چه منظوری استفاده می‌شود؟ الف) جهت ویرایش محتویات لیست                                       ب) جهت پاک‌کردن سطرهای لیست ج) جهت واردکردن اقلام تکراری                                          د) این گزینه وجود ندارد ۷۷- در فرم ورود اطلاعات به لیست کدام دکمه برای نمایش رکورد قبلی استفاده می‌شود؟ الف) Find prev                                                ب) Delete ج) Criteria                                                     د) New ۷۸- به‌منظور محدودکردن نمایش داده‌ها بر اساس یک یا چند داده خاص ازکدام دکمه استفاده می‌شود؟ الف) Filter                                                      ب) Sort ج) Advanced                                                 د) Clear ۸۰- در کادر Subtotal از قسمت Use function برای انتخاب ........................... استفاده می‌شود. الف) نام ستون                                                   ب) تابع مورد استفاده ج) گروه‌بندی ستون                                            د) زیر گروه ۸۱- در کادر Data validation از کدام سربرگ برای تعریف پیغام خطا استفاده می‌شود؟ الف) Settings                                                 ب) Input Message ج) Error Alert                                              د) هیچکدام ۸۲- ازکدام گزینه زبانه Page layout می‌توان ناحیه چاپ را مشخص نمود؟ الف) Print titles                                           ب) Breaks ج) Background                                           د) Print Area ۸۳- از کدام گزینه زبانه Page layout برای تنظیم حاشیه‌های کاغذ استفاده می‌شود؟ الف) Size                                                    ب) Margins ج) Orientation                                           د) Scale                                ۸۴-   از بخشهای اصلی کامپیوتر است؟ الف)ورودی      ب)حافظه        ج)چاپگر          د)ALU ۸۵-  مجموعه مدارهای الکترونیکی، تجهیزات، اجزای فیزیکی، و مکانیکی قابل مشاهده و قابل لمس سیستم کامپیوتر را .............. گویند. الف)دانش       ب)سخت افزار ج)میان افزار     د)نرم افزار ۸۶-   کدامیک از انواع کامپیوتر قدرت پردازش بالاتر است؟ الف)ابر کامپیوترها       ب)کامپیوتربزرگ          ج)کامپیوتر کوچک        د)کامپیوتر شخصی ۸۷-   کدام گزینه،محل کاربرد کامپیوترهای بزرگ (Main Frame) است؟ الف)امور دفاعی         ب)مراکز دولتی           ج)مراکز دانشگاهی     د)وزارتخانه ها ۸۸-  کدامیک از انواع کامپیوترهای شخصی نمی باشد؟ الف)PC          ب)رومیزی       ج)کیفی         د)دستیار دیجیتال شخصی ۸۹-   در کدام مدل از جعبه کیس ،Mother board بصورت عمودی قرار میگیرد؟ الف)ایستاده    ب)رومیزی       ج)کیفی         د)خوابیده ۹۰-  ظاهری شبیه تلویزیون دارد . الف)صفحه کلید          ب)ماوس        ج)صفحه نمایش         د)دستگاه جانبی ۹۱-    کدام مورد از دستگاههای جانبی به شمار می آید؟ الف)اهرم هدایت        ب)ماوس        ج)صفحه کلید   د)هر سه مورد ۹۲- حافظه موقت داخل پردازنده را ....... گویند. الف)واحد محاسبه و منطق(ALU)       ب)واحد کنترل(CU)      ج)حافظه ثبات(Register)        د)حافظه پنهان(Cache)   ۹۳-     تفاوت بین پایین ترین وبالاترین فرکانس عبوری از یک سیستم آنالوگ را ........... می نامند. الف- سیگنال          ب- انتقال داده               ج- نویز          د- پهنای باند ۹۴-    به قسمت کوچکی از یک شبکه LAN که از تعدادی کامپیوتر و دستگاه های جانبی موجود در شبکه تشکیل شده است ......... می گوییم. الف- Segment        ب- Backbone               ج- Broadband           د- Baseband ۹۵-    از کدام وسیله برای مسیر یابی در شبکه استفاده می شود؟ الف- HUB            ب- LED                 ج- Router                 د- Repeater ۹۶-    برای اتصال کابل UTP به کارت شبکه از کدام اتصال دهنده (connector)   استفاده می شود؟ الف- RG-45          ب- RG-58                ج- ST                    د- BNC ۹۷-    توافق رایانه فرستنده وگیرنده در زمینه استفاده از یک گرامر انتقال مشترک جزو وظایف کدام لایه است؟ الف- لایه نمایش             ب- لایه جلسه            ج- لایه کاربردی                 د- لایه انتقال ۹۸-    برای رمز گذاری اطلاعات در شبکه های محلی از کدام پروتکل امنیتی  استفاده می شود؟ الف- FireWall              ب- IPSec                ج-SSL                    د- Kerberos ۹۹-    در هنگام تنظیم IE برای حذف سوابق صفحات دیده شده از کدام دکمه استفاده می کنیم؟ الف- clear favorites              ب- clear cookie                ج-  clear Address          د- clear History ۱۰۰-    برای نمایش فهرست صفحات وب مورد علاقه در IE از کدام گزینه استفاده می شود؟ الف-  Mail      ب- Home           ج-  favorites          د-History                                                                 100 نمره به حروف :     نام و نام خانوادگي دبير : امضاء : نمره تجديد نظر: نمره به حروف :     نام و نام خانوادگي تجديد نظر كننده: امضاء :     پاسخ سئوالات به زودي در همين وبلاگ ارائه خواهد شد
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:58  توسط بهمن ایمانزاده  | 

حرف دل


خدایا:عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدار.
 خدایا:به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن.
 خدایا:رشدعقلی وعلمی، مرا از فضیلت "تعصب" "احساس" و "اشراق" محروم نسازد.
 خدایا:مرا همواره آگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم.

 خدایا:جهل امیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد.

خدایا: مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه گیر شده است، وقاحتش از یاد رفته است و بیماری شده است که، از فرط عمومیتش، هر کس از آن سالم مانده باشد بیمار می نماید مصون بدار، تا، به رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم.
خدایا:مرا به ابتذال ارامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ، غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم به روحم عطا کن.لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.


+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:46  توسط بهمن ایمانزاده  | 

نمونه سئوالات پاور پوینت

مونه سوال پاورپوینت مهارت ششم

1-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

الف) گزینه Insert / New Slide                  ب) گزینه Insert / Table    

ج) گزینه Insert /Diagram                              د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

2-کدام گزینه درقسمت  Slide Layout برای  اضافه کردن فقط  اسلاید عنوان بکار می رود

     الف) Title Slide                           ب) Title And Text     

     ج) Title And Content             د) Title Only

3- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

     الف)Blank Presentation  ب         From Design Template       

     ج)  From Auto Content Wizard     د)  New Presentation

4- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

            الف) Format ب)Insert              ج)Tools      د)Edit

5-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند.............. گویند.

     الف)Slide Layout       ب)Slide Master                 ج)Slide Outline                 د) Blank Slide

6-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

     الف)Clipart  ب)Insert File           ج) Word Art           د) From File

7- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟

            الف)Template ب)Existing       ج)Note Page      د) View

8-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

     الف)Slide Show       ب)Slide Sorter           ج)View Slide        د) هیچکدام

9-در کدام قسمت از Slide Master می توان  شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و.... را تغییر داد؟

     الف) Master Title Style                ب) Master Text Style

     ج) Third Level                               د) Second Level

10-در کدام  قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد

     الف) With Previous         ب) Speed        ج) Start             د) Path

 

11- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

الف)Ctrl + N   ب) Ctrl + M          ج) Ctrl + I  د) Alt+s

 

12-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟

الف) Note Page   ب)Slide Sorter     ج) Normal      د)Outline

 

13- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

     الف) از منوی File گزینه Delete Slide   ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide

   ج) از منوی View گزینه Delete Slide  د)  از منوی Format گزینه Delete Slide

 

14-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .

الف)Ctrl + C     ب) Ctrl + X           ج) Ctrl + V           د) Ctrl + D

 

15- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه  فقط اسلاید جاری  اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play   ج)Slide Show  د) Automatically After

 

16-در کادرCustom Animation  و در سربرگTiming  ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟

الف) Start        ب)Delay           ج) Speed       د)Repeat

17- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

الف) نوار وضعیت.        ب) نوار عنوان      .ج) نوار منو.           د) نوار ابزار.

18- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب......... می باشد؟

الف) نوارهای ابزار      ب)جا نگهدار              ج)عناصر گرافیکی        د) اسلایدها

19-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟

الف)Book1   ب) Presentation1   ج)Slide1          د) Ppt

20-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

الف) Slide Sorter   ب)Outline       ج) Normal            د)Slide Show

۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟

            الف)E                  ب)Ecs             ج)Home              د)End

===================================================

 

1-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟

الف)5                   ب)8                     ج)4                      د)2

2-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

الف)Slide sorter            ب)Normal                    ج)Out line                     د)Slide show

3-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

الف)Shift                       ب)Ctrl                          ج)Alt                            د)Tab

4-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

الف)اسلاید فعال          ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش     ج)نوع طرح اسلایدفعال       د)همه موارد

5-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

الف)Title slide   ب)Plase holder             ج)Task pan                   د)Slide sorter

6-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟

الف)trl+S                      ب)Ctrl+F                      ج)Ctrl+N                      د)ctrl+O

7-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+S                   ب) Ctrl+N                    ج)Ctrl+V  د)Ctrl+D

8-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

الف)Line color  ب)Fill color                   ج)Dash style                 د)هیچکدام

9-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Shadow slide         ب)3-D style                  ج)Arrow style               د)Insert clip art

10-جهت شماره گذاری اسلایدها چه مراحلی را باید طی کرد؟

الف)View/Header and footer/Slide number                    ب)View/Zoom

ج)View/Slide show                                                       د)هیچکدام

11-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

الف)Blank presentation  ب)Form design tamplate           ج)Bullet     د)الف وب

12-برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)By letter          ب)By word                   ج)All at once                د)همه موارد

13-استفاده از دکمه Insert tableدر نوار استاندارد برای درج..........می باشد.

الف)جدول                                  ب)فیلد                           ج)رکورد                         د)نمودار

14-برای چاپ اسلاید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسلایدها گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)

الف)Print/Selection                    ب)Print/All                    ج)Print/Current slide                 د)Print/Custom show

15-در عمل انتقال اسلاید از محل اولیه......و در محل مکان نما قرار می گیرد.

الف)Copy                     ب)Cut                          ج)Print                          د) Delet

16-انتخاب کدام گزینه اسلاید را به طور خودکار نمایش می دهند؟

الف)Auto preview         ب)Color schemes         ج)Design template         د)هیچکدام

17-در نوار قالب بندی Formatingفرمانی که جهت کاهش اندازه فونت به کار می رود کدام گزینه می باشد؟

الف)Increase font size    ب)Decerase indent    ج)Increase indent    د)Descrease font size

|+

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 0:7  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سوالات عملی Windows

سوالات عملی Windows

1-برنامه ای دلخواه را پاک نمائید.«از طریق مرکز کنترل»

2- برنامه MSPaint را پاک کنید. «از طریق مرکز کنترل»

3-تاریخ و ساعت سیستم را تنظیم نموده و تنظیمی انجام دهید که ابتدای هر 6 ماه ساعت بطور خودکار یک ساعت به جلو یا عقب کشیده شود.

4- از پوشه Font درایو D: 3 فونت دلخواه نصب و سپس آنها را پاک نمائید.

5-طرح Windows Classic را انتخاب نمائید.

6-یک طرح دلخواه از پوشه Picture درایو D در پس زمینه ویندوز قرار دهید.

7-محافظ صفحه دلخواهی را برای 5 دقیقه تنظیم نمائید.

8-رنگ محیط کار را به سبز تغییر دهید.

9- تصویر مورد نظر را دروسط محیط کار قراردهید.

10-پوشه My Document  را در Desktop قرار دهید.

11-محافظ نمایشگر دلخواهی با زمان 5 دقیقه بدون رمز قراردهید.

12-تنظیمی انجام دهید که منوها و پنجره ها به یکباره باز شوند.

13-از آیکنهای بزرگ در DeskTop استفاده کنید.

14-سایه زیر منوها را حذف کنید.

15- تنظیمی انجام دهید که هنگام جابجائی یا تغییر اندازه یک پنجره کادر دورآن تنظیم گشته و پس ار رهاکردن دکمه چپ پنجره به وضعیت موردنظر تغییر کند.

16-تنظیمی انجام دهید که زیر حروف فعالسازی منوها خط کشیده شود.

17- تنظیمی انجام دهید که فقط هنگام فشردن دکمه ALTزیر حروف فعالسازی منوها خط کشیده شود.

18- رنگ موضوعات سه بعدی ویندوز و موضوعات منتخب را به دلخواه تنظیم کنید.

19- رنگ و اندازه نوار عنوان پنجره فعال را به دلخواه تغییر دهید.

20- رنگ و اندازه کادر نوار عنوان پنجره فعال را به دلخواه تغییر دهید.

21- رنگ و اندازه نوار عنوان پنجره غیر فعال را به دلخواه تغییر دهید.

22-رنگ و اندازه کادر نوار عنوان پنجره غیر فعال را به دلخواه تغییر دهید.

23-رنگ زمینه برنامه های کاربردی را به دلخواه  تغییر دهید.

24-فاصله افقی و عمودی آیکنها را به 50  تغییر دهید.

25- رنگ و نوع قلم و سبک نوشته پنجره پیام  و منوها  و راهنمای مختصر را به دلخواه تغییر دهید.

26- رنگ زمینه و نوشته های درون پنجره ها را به دلخواه تغییر دهید.

27-وضوح مانیتور را برروی 480×640 تنظیم نموده سپس کیفیت رنگ را به High تغییر دهید .

28-وضوح و کیفیت رنگ مانیتور را به حالت عادی درآورید.

29-تنظیمی انجام دهید که ناحیه وظیفه سمت چپ پنجره ها  حذف گردد.

30-تنظیمی انجام دهید که ناحیه وظیفه سمت چپ پنجره ها فعال  گردد.

31-تنظیمی انجام دهید که هر پوشه در یک پنجره مخصوص باز شود.

32-تنظیمی انجام دهید که پوشه بازشده در پنجره قبلی باز شود.

33-تنظیمی انجام دهید که با بردن اشاره گر برروی آیکن یک موضوع انتخاب شود.

34-تنظیمی انجام دهید که با Clik برروی موضوع آن بازشود.

35-تنظیمی انجام دهید که زیر عنوان تمام موضوعات خط کشیده شود.

36-تنظیمی انجام دهید که زیر عنوان  موضوعی که اشاره گر برروی آیکن آن قرار دارد خط کشیده شود.

37-تنظیمی انجام دهید که حالت انتخاب و بازشدن موضوعات به حالت اولیه باز گردد.

38- تنظیمی انجام دهید که حجم فایلها در راهنمای مختصر دیده نشود.

39- تنظیمی انجام دهید که مسیر هر پوشه در نوار آدرس پنجره نشان داده شود.

40- تنظیمی انجام دهید که مسیر هر پوشه در نوار عنوان پنجره نشان داده شود.

41- تنظیمی انجام دهید که فایلهای و پوشه های مخفی نشان داده نشوند.

42- تنظیمی انجام دهید که تنظیمی انجام دهید که فایلهای و پوشه های مخفی نشان داده شوند.

43-فایلهای مهم سیستم را از دید کاربر مخفی نمائید.

44-Control Panel را در پنجره My Compuuter نمایش دهید.

45-پسوند اسناد ویندوز(فایلهای قابل شناسائی) را مخفی کنید.

46-راهنمای مختصر(Tip) موضوعات DeskTop را  مخفی کنید.

47-نوار ایزار Quick Lunch را فعال نمائید.

48-یک نوار ابزار از درایو D ایجاد کنید.

49-نوار ابزاری برای My Computer برروی DeskTop ایجاد کنید.

50- مودم Standard 54000kbs را نصب کنید.

51-یک ارتباط اینترنتی برای ISP با نام Azmon و تلفن 222222  با نام کار بری A1 و رمز AZ ایجاد نمائید.

52-میزان پیش فرض ولوم صدا را روی متوسط تنظیم کنید.

53-تنظیمی انجام دهید که هنگام بسته شدن یک برنامه صدای Ding شنیده شود.

54-صدای شروع و پایان ویندوز را تغییردهید.

55-تنظیمی انجام دهید که در صورت کار نکردن با کامپیوتر پس از 30 دقیقه مانیتور خاموش شده و پس از 1ساعت هارد سیستم خاموش گردد.

56-تنظیمی انجام دهید که در صورت کار نکردن با کامپیوتر پس از 10 دقیقه سیستم به حالت آمده باش برود و هیچگاه Hibernates نشود.

57-علامت مدیریت انرژی را برروی نوار وظیفه فعال نمائید.

58-حالت Hibernates را فعال کنید.

59-چاپگر HP LaserJet 6L و HP LaserJet 1200 را نصب و اولی را پیش فرض کنید.

60-تنظیمات کشوری را برای زبان پارسی و کشور ایران انجام دهید.

61-یک کاربر جدید با نام N1 و رمز AA با دسترسی محدود تعریف نمائید.

62-روش خاموش شدن کامپیوتر را تغییر دهید.

63-مشخصات کامپیوتر و ویندوز نصب شده را نمایش دهید.

64-حالت بازیابی سیستم را غیر فعال کنید.

65-حالت بروزرسانی خودکار را غیر فعال کنید.

66-تنظیمی انجام دهید که هنگام اجرای ویندوز Notepad و ماشین حساب اجرا گردند.

67- زمان تاخیر صفحه کلید را کم کنید

68)تعداد تکرار کلید  را سریع  نمائید

69) چشمکزن سریع را سریع کنید

70) ماوس را چپ دست کنید سپس به حالت عادی برگردانید.

71-سرعت D-Click را تنظیم کنید

72-تنظیمی انجام دهید که هنگام  Drag دکمه چپ  را پائین نگه ندارید.

73-اشاره گر Busy را بطور دلخواه تغییر داده سپس آنرا به حالت عادی برگردانید.

74-سایه زیر اشاره گر ماوس را بردارید.    

75-حرکت ماوس را سریع نمائید.

76- تنظیمی انجام دهید که هنگام باز شدن یک پنجره پرسش ، اشاره گر برروی دکمه پیش فرض آن قرار گیرد.

77- تنظیمی انجام دهید که اثر ماوس باقی بماند.

78-اشاره گر ماوس را هنگام تایپ مخفی کنید.

79-تنظیمی انجام دهید که هنگام فشردن Ctrl بتوان اشاره گر را پیدا نمود.

80-تنظیمی انجام دهید که با چرخاندن چرخ Scroll 5 خط تغییر دهد سپس این حالت را به صفحه تغییر دهید.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 1:1  توسط بهمن ایمانزاده  | 

نمونه سئوال آزمون عملی رایانه کار

 

نمونه سئوال آزمون عملی رایانه کار

 

 

سوالات Windows XP :

1-       پوشه ای بنام Group1 در درایو C: ایجاد کنید؟ (5 امتیاز)

2-       از برنامه Wordpad روی صفحه میانبر ایجاد کنید؟ (10 امتیاز)

3-       فایلهایی که در درایو C پسوند txt دارند را در درایو D: در پوشه ای بنام Textfile کپی کنید؟ (10 امتیاز)

------------------------------------------------------------------------

سوالات Wordxp  

 

1-الگویی بنام test ایجاد کنید که تنظیمات زیر را داشته باشد؟(15 امتیاز)

 •قالب بندی متنی: قلم:Arial   اندازه:15    سبک نگارش:ضخیم   

• قالب بندی پاراگرافی: تورفتگی سطر اول      فاصله بین خطوط:1.5 line   تراز متن:دوطرفه

• حاشیه ها از چهارطرف 2 سانتی متر

• شماره صفحه در پاصفحه و وسط صفحه باشد.

----------------------------------------------------------------------

سوالات Excelxp

 

 

1-       برای داده های زیر نمودار ستونی دو بعدی بر اساس عملکرد تحصیلی ترسیم کنید؟(15 امتیاز)

 

رشته تحصیلی

درصد قبولی 82

درصد قبولی 83

عملکرد تحصیلی

کامپیوتر

89%

56%

-33%

برق

55%

87%

32%

حسابداری

72%

61%

-11%

 

--------------------------------------------------------------------

سوالات Power Point

1-       سه اسلاید عنوان، متن، عکس ایجاد کنید در فایلی بنام test2 در پوشه group1 و مراحل زیر را روی آنها انجام دهید؟(15 امتیاز)

• روی اسلاید عنوان عبارت «بسم ا... الرحمن الرحیم» را بنویسید.

• روی اسلاید متن «امروز امتحان عملی رایانه کار درجه 2 داریم»

• روی اسلاید عکس یک تصویر دلخواه درج کنید.

• اسلایدها و اشیای روی اسلایدها را طوری زمانبندی کنید که بعد از دو ثانیه اتوماتیک نمایش داده شوند؟

• اسلایدها را نمایش دهید؟

---------------------------------------------------------------------

سوالات Access

1-       جداول زیر را در محیط Access ایجاد کنید در فایلی بنام Bank در پوشه group1 سپس سوالات زیر را انجام دهید.

Address

Tel

Family

Name

Code

Field name

آدرس

تلفن

نام خانوادگی

نام

کد

عنوان فیلد

 

 

Lesson

Grad

Class

Code

Field name

درس

نمره

کلاس

کد

عنوان فیلد

 

الف)بین جداول ارتباط یک به چند برقرار کنید.(کلید اصلی Code می باشد)

ب)مقدار فیلد Code عددی بین 100 تا 1000 باشد در غیر این صورت پیغام (لطفاً عددی بین 100 تا 1000 را وارد کنید) را نمایش دهد.

ج)با وارد کردن مقدار فیلد Code سایر اطلاعات را نمایش دهد.

د)عملی انجام دهید که نمرات درس ریاضی را نمایش دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 0:59  توسط بهمن ایمانزاده  | 

نمونه سئوالات word

 

1-  برای نصب Word كدام فرمان را باید وارد كرد ؟

الف- Setup            ب- Install           ج- Winword          د- هر سه مورد

2-  چند نوع نمایش فایل داریم ؟

الف- 3             ب- 5          ج- 6                    د- هیچكدام

3-  برای اضافه كردن یك كاراكتر ویژه در محل مكان نما از كدام گزینه استفاده می كنیم ؟

الف- Insert/Symbol          ب- Bullets/Symbol      ج- Foontnol/Symbol     د- هیچكدام

4-  در نرم افزار حروفچینی Word برای انتقال مكان نما به انتهای سند از ……..  استفاده می كنیم ؟

الف- كلید END ب- كلید Home  ج- كلیدهای CTRL+END       د- كلیدهای ALT+END

5-  كدام جمله صحیح نیست ؟

الف- فرمان كپی متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می كند .

ب-فرمان برش متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می كند .

ج- فرمان كپی یك نسخه از اطلاعات  انتخاب شده را  به حافظه دائم كپی  می كند .

د-با فرمان برش CUT نمی توان قسمتی از متن را حذف نمود .

6-  برای این كه قالب بندی اسناد به صورت خودكار صورت گیرد كدام گزینه مناسب  است ؟

الف- Auto Format      ب- Auto Currect        ج- Style        د- Style Gallery

7-  DOCUMENT TEMPLATE  یعنی چه ؟

الف- سند حروفچینی             ب- الگوی سند        سند بی نام          د- سند آماده چاپ

8-  برای ایجاد نقطه چین بین عناوین و شماره صفحات در  فهرست یك سند از كدام گزینه استفاده می كنیم ؟

الف- Leader  در Tab       ب- Tab  در Table          ج- هر دو مورد      د- هیچكدام

9-  چگونه می توان یك متن را به جدول تبدیل كرد ؟

الف-Table Auto Format        ب- Convert Text To Table     ج- Sort       د- Formula

10-         برای شكستن یك ستون و رفتن به ستون بعد از كدام كلید استفاده می گنیم ؟

الف-Ctrl+Alt+Enter     ب- Ctrl+Shift+Enter     ج- Shift+Alt+Enter د- هیچكدام

11-         در Word فاصله شیرازه از كجا محاسبه می شود ؟

الف- بعد از حاشیه ب- لبه كاغذ             ج- حاشیه چپ        د- لبه سمت راست كاغذ

12-         برای اتصال تصویر از محیط های دیگر از كدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- Picture              ب- Clipart       ج- Object       د- File

13-         اگر بخواهیم متن را چاپ كنیم كدام گزینه مناسب است ؟

الف- دكمه Print از نوار ابزار استاندارد      ب- گزینه Print  از منوی فایل یا كلید میانبر Ctrl+P

ج- گزینه Print از نوار ابزار Print Preview  د- همه موارد

14-         كلید میانبر Macro كدام است ؟

الف- Ctrl+F2              ب- Shift+F5      ج- Alt+F8       د- هیچكدام

 

 

15-در اكثر صفحات محاوره از كلید …… برای علامت زدن یا پاك كردن استفاده می شود ؟

الف- Spacebar             ب- TAB        ج- ENTER      د- CTRL

16-كلیدهای پایگاه در تایپ فارسی از :

الف- ك ث ن م  ش ب ی ص                      ب- ت ك ن م   ب ش ا س   

ج- ل ت ك م   ب ی س ش                       د- ك م ن ت  ب ی س ش

17- كدام جمله صحیح نیست ؟

الف- Word تحت Dos نصب می شود .               ب- Word تحت Windows 95 نصب میشود .

ج- Word تحت  Windows 98 نصب می شود.       د- Word تحت  Windows XP نصب میشود .

18- در Word به هنگام ذخیره پرونده نام پرونده را :

الف- می توان تركیبی از حروف فارسی و لاتین استفاده نمود .      ب- فقط می توان از حروف لاتین استفاده نمود

ج- فقط می توان از حروف فارسی استفاده نمود .                    د- هیچكدام .

 

19- برای كاركتر ویژه ای كه زیاد با آن سر و كار داریم توسط كدام كلید می توانیم كلید میانبر ایجاد كنیم ؟

الف- Insert     ب-Special Character     ج-Shortcut Key    د-چنین امكانی وجود ندارد.

20- فشردن دو كلید فلش بالا و Ctrl  بطور همزمان Word چه عملی انجام می دهد ؟

الف- مكان نما به اول پاراگراف می رود .

ب- مكان نما یك سطر بالا می رود .

ج- مكان نما به بالاترین سطر صفحه مانیتور می رود .     

ب- تمام متن یک سطر به پایین حركت می كند بدون اینكه مكان نما از روی سطر جابجا شود .

21- برای تراز بندی پاراگراف ها به صورتی كه ابتدا و انتهای تمام خطوط یكسان باشد كدام گزینه مناسب است ؟

الف-Align Left             ب- Align Right         ج- Justify       د- Center

22-برای ایجاد قالب بندی جدید از این گزینه استفاده می كنیم ؟

الف- Auto Format           ب-Style              ج- Template     د- هر سه مورد

23- برای نشانه گذاری و مرتب سازی متن های چند ستونه از كدام گزینه استفاده می كنیم ؟ 

الف- Paragraph            ب- Tab              ج- Columns      د- هیچكدام

24- حالت درج (Insert) چیست ؟

الف- مطالبی كه تایپ می شود در جایی كه مكان نما قرار دارد اضافه میشود .

ب- مطالب بر روی مطالب قبلی اضافه می شود .

ج- مطالب در حافظه و انتقال در جایی دیگر است .

د- موارد الف و ب

25- برای خروج از منو های باز و پنجره های محاوره ای معمولا از چه كلیدی  استفاده میكنیم ؟

الف- Back Space      ب- ESC             ج- F5               د- F6

26- برای انتخاب پاراگراف جاری از كدام كلید استفاده میكنیم ؟

الف- Cntrl + Shift +    ب-  Cntrl + Shift +         ج- Cntrl + Shift +     د- Cntrl + Shift +

27- برای خروج از Word چه كلیدی استفاده میشود؟

الف- Cntrl + F4       ب-Alt + F4                  ج- Shift + F4                        د- F4

28- روشن شدن كلید Num lock   …

الف- اعداد قسمت تایپ را فعال میكند.                     ب- اعداد قسمت ماشین حساب را فعال میكند.

ج- كلید های جهتی قسمت تایپ را فعال میكند.        د- كلید های جهتی ماشین حساب را فعال میكند.

29- برای تایپ حالت دوم روی كلید ها از كدام كلید تركیبی استفاده میشود.

الف- Alt                               ب- Cntrl                    ج- Shift                     د- هر سه مورد

30- برای تغییر محیط از فارسی به انگلیسی از كدام كلید استفاده میشود؟

الف- Shift + Alt راست        ب- Shift + Alt چپ       ج- هردو       د- هیچكدام

31- كلید  Enter در Word  چه كاری انجام میدهد ؟

الف- برای باز كردن خط جدید                      ب- برای رفتن به خط جدید     

ج- برای باز كردن پاراگراف جدید                  د- هر سه مورد

32- كلید  Alt + Ctrl + Shift چه میكند؟

الف- محیط و پاراگراف را از انگلیسی به فارسی تبدیل میكند.      

ب- محیط پاراگراف را از فارسی به انگلیسی تبدیل میكند.

ج- محیط و پاراگراف را بین دو محیط فارسی و انگلیسی تغییر میدهد.

د- هیچكدام

 

 

33- كلید Shift +F  نقطه درج را …… میبرد .

الف- به اندازه كاراكتر به سمت چپ    ب- به سه موقعیت قبل          ج- به پنج موقعیت قبل    د- هیچكدام

 34- جهت انتخاب هر متن از ……… استفاده میكنیم.

الف- Select all                    ب- Selection             ج- كلیك كردن            د- Cntrl + A

35- برای حذف سریع لغت قبل از نقطه درح از كلیدهای …… استفاده میكنیم.

الف- Delete                        ب- Cntrl + Backspace          ج- Cntrl + Delete       د- موارد ب و ج

36- Customize برای چیست ؟

الف- سفارشی كردن نوار منو                  ب- سفارشی كردن جعبه ابزار   

ج- سفارشی كردن صفحه كلید                   د- هر سه  مورد

37- سیستم های امنیتی موجود در Word برای محافظت از سندها كدام یك از موارد زیر می باشد ؟

الف- ایجاد فایل پشتیبان      ب- كلمه عبور برای فایل  ج- فقط خواندنی كردن یك فایل        د- همه موارد

38- جهت چاپ صفحات خاصی از یك متن از ….. استفاده می كنیم .

الف- Print  از میله ابزار ب- Print  از منوی File      ج- Print  از Preview          د- Print Pages

39- برای وارد كردن حروف بزرگ باید همزمان كلید …….. را نگه داشت .

الف- Ctrl            ب- Shift        ج- Alt                   د- Ctrl+Alt

40- عمل چاپ عبارت است از :

الف- كار چاپگر                         ب- فرآیند ساخت یك كپی از سند روی كاغذ       

ج- نصب چاپگر و فرمان Print              د- موارد الف و ج

41- برای چاپ صفحه ای كه مكان نما در آن قرار دارد ……. را انتخاب می كنیم .

الف  Current Page         ب- Copies       ج- Print Page(n)        د- هیچكدام

42- برای رسم تصاویر در Word از كدام نوار ابزار استفاده می كنیم .؟

الف- Word یك واژه پرداز است و با كلمات کار می كند و امكانی برای رسم تصاویر در آن نیست .

ب- جعبه ابزار استاندارد           ب- جعبه ابزار قالب بندی           د- جعبه ابزار Drawing

43- برای تغییر اندازه شكل ها در Word كدام گزینه مناسب است ؟

الف- كلید Size  در نوار ابزار قالب بندی     

ب- بر روی شكل كلیك می كنیم و سپس دستگیره های شكل را می كشیم

ج- بر روی شكل چندین بار كلیك می كنیم .

د- شكل را انتخاب می كنیم سپس كلیدهای + یا  را فشار می دهیم .

44- شیرازه یعنی چه ؟

الف- فاصله بین متن ولبه های كاغذ برای صحافی         ب- فاصله اضافی متن از حاشیه های وسط كاغذ برای صحافی

ج- فاصله متن از چپ و راست كاغذ                  د- كادر دور متن

45- عمق  شیرازه :

الف- مخصوص روزنامه هاست .                    ب- در صفحه آرائی بولتن و مجله است.

ج- مخصوص كتابهای قطور است .                       د- هر سه مورد

46- سرصفحه :

الف- عبارتی است كه در بالای صفحات روزنامه ها درج می شود .

ب- تیتر اصلی روزنامه یا مطللب كه در بالای صفحه درج میشود .

ج- عبارت ثابتی است كه بالای كتاب ها و مطالب درج میشود و در آن عبارت و شماره صفحات و  قید می شود .

د- عبارتی است كه در بالای صفحات كتاب ها  درج می شود .

47- همطرازی متن كدام است؟

الف- Justify از Paragraph    ب- Alignmant از Paragraph    ج- Center  از Paragraph    د- هر سه مورد

48- برای ایجاد پاصفحه از كدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- Footnote             ب- Footer            ج- Endnote      د- هر سه مورد

49- قالب بندی یك پاراگراف را در كجا می توان تغببر داد ؟

الف- Stylr Gallerry               ب- Style         ج- Parapraph              د- هر سه مورد

50- عمل Endnote :

الف- منوی View پاورقی پایان صفحه            ب- منوی Insert پاورقی پایان صفحه

ج-منوی View پاورقی پایان سند           د- منوی Insert پاورقی پایان سند

51- برای شماره گذاری متن از كدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- Bullet            ب- Columns         ج- Numbering              د- هر سه مورد

 

 

 

52-تفاوت حاشیه با تورفتگی پاراگراف چیست ؟

الف- تفاوتی ندارد .

ب- حاشیه برای كل صفحه می باشد ولی تورفتگی مربوط به پاراگراف خاص می باشد.

ج- حاشیه مربوط به یك پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به كل صفحه میباشد .

د- تورفتگی از سمت راست ایجاد میشود ولی حاشیه از تمام جهات

53- برای اینكه ابتدای پاراگراف ها عدد گذاری شود كدام گزینه مناسب است ؟

الف- Bullet                                 ب  Numbering  

ج- انتخاب گزینه Bullet and Numberring  از منوی Format       د- موارد ب و ج

54- برای ایجاد یك پاورقی ثابت در صفحه در Word  از كدام گزینه استفاده می كنیم ؟

الف- Header and Footer از منوی View         ب- Header and Footer  از منوی Format

ج- Footer از منوی View                   د- Footnote  از منوی Insert

55- كدام یك از گزینه های زیر در مورد سرصفحه درست می باشد ؟

الف  می توان در سرصفحه متنی را نوشت    ب- می توان فقط برای صفحات فرد و زوج سر صفحه قرار داد .

ج- می توان برای صفحه اول یا یك بخش سر صفحه قرار نداد .                   د- همه موارد .

56- برای تغییر حاشیه از…….. استفاده می كنیم .

الف- گزینه Margins از برگه Page Setup          ب- Page Setup  از برگه Landscape

ج- Page Setup  از برگه Portial                   د- منوی Margings    

57- افزودن شماره صفحه توسط …… صورت میگیرد؟

الف- Insert Numbers         ب- Paeg Numers     ج- Top of Page د- Number Format

58-جهت تنظیم اندازه كاغذ از …….. استفاده می كنیم .

الف- Margins             ب- Paper size             ج- Format             د- Option

59- برای شماره گذاری صفحه از منوی …….. گزینه …….. استفاده می كنیم .

الف- Insert-Page Numbers          ب- از میله ابزار     ج- Numbering از میله ابزار          د- موارد الف وب

60- برای شماره گذاری در دو طرف صفحه از گزینه …….. استفاده می كنیم .

الف- Mirror Margins        ب- Center      ج- In Side       د- Out Side

61- برای این كه بین ستون های متن در متون روزنامه ای یا چند ستونی خط های جداكننده ای وجود داشته باشد كدام گزینه مناسب است ؟

الف- انتخاب گزینه Line                               ب- انتخاب گزینه Line Between          

ج- انتخاب گزینه Equal Column Width                   د- انتخاب گزینه ای از Preset

62- برای این كه متون روزنامه ای در Word ایجاد كنیم كدام گزینه و از كدام منو مناسب است ؟

الف-Column  - منوی Table                  ب- Column  - منوی Format

ج- Row  منوی Format                د- چنین امكانی در Word وجود ندارد .

 

63- برای حذف یك سطر جدول از  …… استفاده می كنیم .

الف- Delete          ب- از منوی Table گزینه Delete Rows   ج- Clean Rows   د- موارد ب و ج

64- چگونه می توان یك متن را به جدول تبدیل كرد ؟

الف- Table Auto Format  ب- Convert Text To Table       ج- Sort       د- Formula

65- Merge Cells  :

الف- تقسیم خانه های جدول                                                 ب- حذف خانه های جدول

ج- ادغام خانه های جدول                     د-اضافه كردن خانه های جدول

66-جدول درWord  به چه منظور ارائه می گردد ؟

الف- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی و سطرهای افقی می باشد .

ب- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در سطرهای افقی می باشد.

ج- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی می باشد .

د- چنین امكانی در Word نمی باشد .

67- برای ایجاد یك جدول كدام گزینه مناسب است ؟

الف- انتخاب گزینه Insert Table از منوی Table     ب- انتخاب گزینه Make Table  از منوی Table

ج- انتخاب گزینه Insert Table  از جعبه ابزار استاندارد         د- موارد الف و ج

68- Split Table از منوی Table چه عملی انجام می دهد ؟

الف- باعث افزودن یك جدول در جدول  دیگر      ب- باعث ادغام دو جدول

ج- باعث تعمیم یك سطر جدول به دو سطر        د- باعث ادغام دو سطر

69- گزینه های Split Table  و  Merge Cells در منوی Table  به چه منظور است ؟

الف- به منظور ادغام چند سلول و تبدیل یك سلول به چند سلول .

ب- تبدیل یك سلول به چند سلول و ادغام چند سلول .

ج- تبدیل یك سطر به چند سطر و ادغام چند سطر .

د- تبدیل یك ستون به چند ستون و ادغام چند ستون

70- برای تقسیم سلولها از …….. استفاده می كنیم .

الف- منوی Table  گزینه Grid Lines                ب- منوی Table  گزینه Insert Cell

ج- منوی Table گزینه Split Table             د- منوی Table  گزینه  Merge Cells

71- نوع نقاط توقف TAB توسط …….  تعیین می گردد .

الف- TAB Alignmant         ب- Ruler       ج- Tableader               د- Tab Stop

72- ایجاد Tab در Word به چه منظور است ؟

الف- ایجاد پاراگراف    ب- ایجاد جداول   ج- ایجاد حركت مناسب مكان نما   د- تعیین قلم

73- نمونه ها (Template ها ) دارای انشعاب …….. هستند .

الف- DOC           ب- DOT             ج- TEM             د- TXT

74- Template  ها در Word به چه منظور استفاده می شوند ؟

الف- برای بالا بردن سرعت .             ب- برای جلوگیری از انجام كارهای تكراری در سندهای مشابه

ج- برای ساختن یك سندی كه شامل تصویر می باشد.               د- موارد الف و ب

 

 

B- imanzadeh

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 0:55  توسط بهمن ایمانزاده  | 

نمونه سئوالات

نمونه سوالات تئوری وعملی رایانه کار درجه 2

 

مبانی

1-به نتايج حاصل از پردازش داده ها چه مي گويند؟
الف) اطلاع                                ب)داده ها        ج)پردازش      د) اطلاعات

2-به اجزاي قابل لمس و فيزيكي كامپيوتر چه ميگويند؟
الف)سخت افزار        ب)نرم افزار           ج)ميان افزار                      د)برنامه

3-در نسل دوم كامپيوترها از كدام عنصر الكترونيكي استفاده شد؟
الف)ترانزيستور            ب)IC            ج)لامپ خلاء        د)مدارات مجتمع

4-كدام يك از گزينه هاي زير جزء دستگاههاي خروجي مي باشد؟
الف)صفحه كليد-ماوس-صفحه نمايش                ب)ماوس –اسكنر-قلم نوري                     
  ج)صفحه كليد-چاپگر-اسكنر                        د)رسام-صفحه نمايش-چاپگر

5-فرق rom  وram  چيست؟
الف)ram از نوع نيمه هادي و rom از نوع مغناطيسي است
 ب)rom فقط خواندني است وليram فقط نوشتني است
ج) rom فقط خواندني است وليram خواندني و نوشتني است
 د) فرقي ندارد

Dos

6-فايلهاي اجرايي  در سيستم عامل Dos چه پسوندي دارند؟
الف)Com,Exe,Bat         ب)Com,Exe,Sys
    ج)Exe,Bat,Sys      د)COM,EXE,DAT

7-حداكثر تعداد كاراكترهاي نام فايل در سيستم عامل ms-dos چند كاراكتر است؟
الف)8 كاراكتر           ب)11 كاراكتر    ج)3 كاراكتر                     د)12 كاراكتر

8-براي  تغيير فهرست جاري از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)Copy con              ب)Rd              ج)cd                       د)md

9-حاصل اجراي فرمان C:\>Prompt $p$g چيست؟
الف)C:\>                ب)<      ج)<>             د)<<$p>>

10-براي انتقال  فايل از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)xcOPY               ب)mOVE  ج) COPY                          د)COPY CON

11-توسط كدام فرمان زير مي توان از فايلهاي فهرست Test خصلت خواندني و پنهان را گرفت؟
الف)Attrib +h +r \test\*.*                              ب)Attrib \test\*.* +H +r
ج)Attrib \test+h +r                                        د) Attrib \test\*.* -h –r

win xp

12- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
الف ) Log off      ب )Stand by   ج ) Shut down              د ) ResTART

13-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
الف)copy            ب)cut                  ج)paste                        د)select    

14- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V           ج) Alt + C               د) Ctrl + C

15- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop       ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                د)Toolbars

16- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس       ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                 د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

17-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)restore           ب) size            ج)maximize                       د)move

18- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
الف)FIND                 ب)RUN               ج)SETTING           د)FAVORITRES

19- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان                   ب)نوار وضعيت    ج)نوار آدرس         د)نوار وظيفه

20-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
الف)setting            ب)             run ج) programs       د) documents

21-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                          ب) appearance
ج) background                              د) setting

22-براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
الف) RENAME                ب) NEW        ج)DELETE             د)PROPERTIES

23-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
الف)COPY                       ب) PROPERTIES                  
 ج) CREATE SHORTCUT                  د)NEWFOLDER

word

24-كدام فرمان زير براي ذخيره كردن سند با نامي ديگر بكار مي رود؟
الف)Save as       ب)Save          ج)Save as HTML          د)Save In

25-پسونداسنادي كه در محيط Word ذخيره ميشود چيست؟
الف)Dot                          ب)Gif                ج)Xls                           د)Doc

26-كدام كليد تركيبي زير براي تبديل متن از حالت لاتين به فارسي بكار مي رود؟
الف)Alt+Shift  سمت چپ              ب)Alt+Shift ‌ سمت راست
ج)Ctrl+Shift  سمت چپ                د)موارد الف و ج

27-براي افزايش اندازه قلم كدام كليد تركيبي مناسب است؟
الف)Ctrl+]             ب)Ctrl+[         ج)shift+[                            د)Shift+]

 

اکسل

28-....... باعث مي شود كه متن نوشته شده در سل طوري تغيير اندازه داده شود تا در طول سل قرار گيرد؟
الف) Wrap text                        ب) Merge cells                ج- Shrink to fit             د) هيچكدام

29-جهت پر كردن خودكار چند خانه از كدام گزينه استفاده مي شود؟
الف) Edit\Fill                ب) Insert\Function          ج) Format\Slyle         د) هيچكدام

30-جهت تعيين پس زمينه از كدام تب Format\Cells   استفاده مي شود ؟
الف) Pattern                   ب) Border        ج) Font     د) Number

پاورپوینت

31- جهت باز كردن فايل قديم از گزينه -------
الف) new              ب) open            ج) save   as                   د) save

32- گزينه   pase   در كدام منو قرار دارد؟
الف)  edit ب) save            ج) file              د) format

33- جهت خروج از برنامه از --------
الف ) close           ب) exit             ج) alt+f4          د) همه موارد

اکسس

34- فيلدي كه در يك جدول به عنوان فيلد كليد اصلي باشد اگر در جدول ديگر بكار برده شود چه نام دارد؟
الف-فيلد كانديد                    ب-فيلد خارجي                              ج-فيلد تركيبي                   د-فيلد كليد

35-اساسي ترين شي در هر بانك اطلاعاتي كه محل ذخيره داده ها مي باشد چه نام دارد؟
الف- Table                                    ب-Query                       ج-Form              د-Report

36پسوند فايل بانك اطلاعاتي در Access چيست؟
الف-dmb                            ب-bmd                           ج-mdb               د-mbd

37- هر جدول در Access حداكثر چند فيلد مي تواند داشته باشد؟
الف-32                  ب-64                             ج-128                            د-255   

-Which of the following options is an application?38
a)Desktop folder
b)Storage device
c)word processor

-Regional and language options is in . . . . . . . . . . .  by default.39
a)Accessories
b)Control Panel
c)All Programs Menu

40- انتقال به حافظه موقت را اصطلاحا .... و كپي به حافظه موقت را اصطلاحا .... و كپي از حافظه موقت به محل مورد نظر را اصطلاحات .... مي گويند؟
الف) past,copy,cut   ب) paste,cut,copy       
ج)   copy,cut,paste              د) copy,paste,cut

 

 

41-براي بازديد وب سايت موتور جستجوي Google فارسي ، از كدام URL استفاده مي كنيد؟

الف)www.google.com                              ب)www.go.com/fa

ج)www.google.org/fa                              د)www.google.com/fa

42-كدام پوشه پيام هاي آماده ارسال را نگهداري مي كند؟

الف)Inbox           ب)Outbox ج)Sent item     د)Drafts

43-كدام فرمان براي ارجاع پيام دريافت شده به همراه برخي توضيحات به شخص ثالث قابل استفاده است؟

الف)Reply           ب)Reply to all     ج)Forward          )Forward ti all

44-آدرس دريافت كنندگان رونوشت كاربني در كدام كادر آدرس قرار مي گيرند؟

الف)Bcc              ب)CC                 ج)To                  د)Subject

45-كدام گزينه بيانگر سرعت مودم در هنگام اتصال به اينترنت مي باشد؟

الف)كيلوبيت در ثانيه                                    ب)كيلوبايت درثانيه

ج)مگاهرتز                                                د)مگابيت در ثانيه

سوالات ويروسهاي كامپيوتري

46-در پنجره VirusScan Summary در برنامه McAfee كدام گزينه تعداد ويروسهاي پيدا شده را گزارش  مي دهد؟

الف)Detected      ب)Scanned ج)Cleaned     د)Quarantined

47-اگر ركورد راه انداز اصلي ديسك سخت آلوده باشد با استفاده از فرمان . . . . . . . . به همراه سوييچ . . . . . . .  مي توانيد ويروس اين ناحيه را از بين ببريد؟

الف)/MBR-SYS                             ب)/MRB-FORMAT

ج)/MBR-BOOT                             د)/MBR-FDISK

سوالات زبان تخصصي

 

48-Formulas are used to . . . . . . . . .

a. write a text

b. create a chart

c. perform numeric caculations

 

49-To edit a cell, the only way is to press ……..

a)F3                  b)F2      c)F4                              d)F5

 

50-Regional and language options is in . . . . . . . . . . .  by default.

a)Accessories

b)Control Panel

c)All Programs Menu

 

 

امتحات عملي رايانه كار درجه 2

 

سوالات Windows XP :

1-       پوشه اي بنام Group1 در درايو C: ايجاد كنيد؟ (5 امتياز)

2-       از برنامه Wordpad روي صفحه ميانبر ايجاد كنيد؟ (10 امتياز)

3-       فايلهايي كه در درايو C پسوند txt دارند را در درايو D: در پوشه اي بنام Textfile كپي كنيد؟ (10 امتياز)

------------------------------------------------------------------------

سوالات Wordxp  

1-       جدول زير را ايجاد كنيد و در فايلي بنام Table1 در پوشه Group1 ذخيره كنيد؟ (15 امتياز)

رديف

1

2

3

الف

ب

الف

ب

الف

ب

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-الگويي بنام test ايجاد كنيد كه تنظيمات زير را داشته باشد؟(15 امتياز)

 •قالب بندي متني: قلم:Arial   اندازه:15    سبك نگارش:ضخيم   

• قالب بندي پاراگرافي: تورفتگي سطر اول      فاصله بين خطوط:1.5 line   تراز متن:دوطرفه

• حاشيه ها از چهارطرف 2 سانتي متر

• شماره صفحه در پاصفحه و وسط صفحه باشد.

----------------------------------------------------------------------

سوالات Excelxp

1-       فايلي بنام salary در پوشه Group1 ذخيره كنيد كه محتويات زير را داشته باشد؟(15 امتياز)

نام و نام خانوادگي

ساعات كار

مبلغ ساعتي به ريال

ساعات تاخير

حقوق دريافتي

حسن احمدي

157

7500

6

محاسبه شود توسط شما

محمد رضايي

159

8900

7

محاسبه شود توسط شما

رضا قاسمي

180

9000

9

محاسبه شود توسط شما

مجموع

 

 

ميانگين حقوق

 

بيشترين حقوق

 

كمترين حقوق

 

 

روش محاسبه حقوق دريافتي: ساعات كار* مبلغ ساعتي-ساعات تاخير*1.5 *مبلغ ساعتي

 

 

2-       براي داده هاي زير نمودار ستوني دو بعدي بر اساس عملكرد تحصيلي ترسيم كنيد؟(15 امتياز)

 

رشته تحصيلي

درصد قبولي 82

درصد قبولي 83

عملكرد تحصيلي

كامپيوتر

89%

56%

-33%

برق

55%

87%

32%

حسابداري

72%

61%

-11%

 

--------------------------------------------------------------------

سوالات Power Point

1-       سه اسلايد عنوان، متن، عكس ايجاد كنيد در فايلي بنام test2 در پوشه group1 و مراحل زير را روي آنها انجام دهيد؟(15 امتياز)

• روي اسلايد عنوان عبارت «بسم ا... الرحمن الرحيم» را بنويسيد.

• روي اسلايد متن «امروز امتحان عملي رايانه كار درجه 2 داريم»

• روي اسلايد عكس يك تصوير دلخواه درج كنيد.

• اسلايدها و اشيای روی اسلايدها را طوری زمانبندی کنيد که بعد از دو ثانيه اتوماتيک نمايش داده شوند؟

• اسلايدها را نمايش دهيد؟

---------------------------------------------------------------------

سوالات Access

1-       جداول زير را در محيط Access ايجاد کنيد در فايلي بنام Bank در پوشه group1 سپس سوالات زير را انجام دهيد.

Address

Tel

Family

Name

Code

Field name

آدرس

تلفن

نام خانوادگی

نام

کد

عنوان فيلد

 

 

Lesson

Grad

Class

Code

Field name

درس

نمره

کلاس

کد

عنوان فيلد

 

الف)بين جداول ارتباط يک به چند برقرار کنيد.(کليد اصلی Code می باشد)

ب)مقدار فيلد Code عددی بين 100 تا 1000 باشد در غير اين صورت پيغام (لطفاً عددی بين 100 تا 1000 را وارد کنيد) را نمايش دهد.

ج)با وارد کردن مقدار فيلد Code ساير اطلاعات را نمايش دهد.

د)عملی انجام دهيد که نمرات درس رياضی را نمايش دهد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:48  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سئوالات امتحانی

 

نمونه سوالات تئوری وعملی 

 

مبانی

1-به نتايج حاصل از پردازش داده ها چه مي گويند؟
الف) اطلاع                                ب)داده ها        ج)پردازش      د) اطلاعات

2-به اجزاي قابل لمس و فيزيكي كامپيوتر چه ميگويند؟
الف)سخت افزار        ب)نرم افزار           تفاده شد؟
الف)ترانزيستور            ب)IC            ج)لامپ خلاء        د)مدارات مجتمع

4-كدام يك از گزينه هاي زير جزء دستگاههاي خروجي مي باشد؟
الف)صفحه كليد-ماوس-صفحه نمايش                ب)ماوس –اسكنر-قلم نوري                     
  ج)صفحه كليد-چاپگر-اسكنر                        د)رسام-صفحه نمايش-چاپگر

5-فرق rom  وram  چيست؟
الف)ram از نوع نيمه هادي و rom از نوع مغناطيسي است
 ب)rom فقط خواندني است وليram فقط نوشتني است
ج) rom فقط خواندني است وليram خواندني و نوشتني است
 د) فرقي ندارد

Dos

6-فايلهاي اجرايي  در سيستم عامل Dos چه پسوندي دارند؟
الف)Com,Exe,Bat         ب)Com,Exe,Sys
    ج)Exe,Bat,Sys      د)COM,EXE,DAT

7-حداكثر تعداد كاراكترهاي نام فايل در سيستم عامل ms-dos چند كاراكتر است؟
الف)8 كاراكتر           ب)11 كاراكتر    ج)3 كاراكتر                     د)12 كاراكتر

8-براي  تغيير فهرست جاري از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)Copy con              ب)Rd              ج)cd                       د)md

9-حاصل اجراي فرمان C:\>Prompt $p$g چيست؟
الف)C:\>                ب)<      ج)<>             د)<<$p>>

10-براي انتقال  فايل از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)xcOPY               ب)mOVE  ج) COPY                          د)COPY CON

11-توسط كدام فرمان زير مي توان از فايلهاي فهرست Test خصلت خواندني و پنهان را گرفت؟
الف)Attrib +h +r \test\*.*                              ب)Attrib \test\*.* +H +r
ج)Attrib \test+h +r                                        د) Attrib \test\*.* -h –r

win xp

12- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
الف ) Log off      ب )Stand by   ج ) Shut down              د ) ResTART

13-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
الف)copy            ب)cut                  ج)paste                        د)select    

14- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V           ج) Alt + C               د) Ctrl + C

15- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop       ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                د)Toolbars

16- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس       ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                 د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

17-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)restore           ب) size            ج)maximize                       د)move

18- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
الف)FIND                 ب)RUN               ج)SETTING           د)FAVORITRES

19- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان                   ب)نوار وضعيت    ج)نوار آدرس         د)نوار وظيفه

20-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
الف)setting            ب)             run ج) programs       د) documents

21-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                          ب) appearance
ج) background                              د) setting

22-براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
الف) RENAME                ب) NEW        ج)DELETE             د)PROPERTIES

23-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
الف)COPY                       ب) PROPERTIES                  
 ج) CREATE SHORTCUT                  د)NEWFOLDER

word

24-كدام فرمان زير براي ذخيره كردن سند با نامي ديگر بكار مي رود؟
الف)Save as       ب)Save          ج)Save as HTML          د)Save In

25-پسونداسنادي كه در محيط Word ذخيره ميشود چيست؟
الف)Dot                          ب)Gif                ج)Xls                           د)Doc

26-كدام كليد تركيبي زير براي تبديل متن از حالت لاتين به فارسي بكار مي رود؟
الف)Alt+Shift  سمت چپ              ب)Alt+Shift ‌ سمت راست
ج)Ctrl+Shift  سمت چپ                د)موارد الف و ج

27-براي افزايش اندازه قلم كدام كليد تركيبي مناسب است؟
الف)Ctrl+]             ب)Ctrl+[         ج)shift+[                            د)Shift+]

 

اکسل

28-....... باعث مي شود كه متن نوشته شده در سل طوري تغيير اندازه داده شود تا در طول سل قرار گيرد؟
الف) Wrap text                        ب) Merge cells                ج- Shrink to fit             د) هيچكدام

29-جهت پر كردن خودكار چند خانه از كدام گزينه استفاده مي شود؟
الف) Edit\Fill                ب) Insert\Function          ج) Format\Slyle         د) هيچكدام

30-جهت تعيين پس زمينه از كدام تب Format\Cells   استفاده مي شود ؟
الف) Pattern                   ب) Border        ج) Font     د) Number

پاورپوینت

31- جهت باز كردن فايل قديم از گزينه -------
الف) new              ب) open            ج) save   as                   د) save

32- گزينه   pase   در كدام منو قرار دارد؟
الف)  edit ب) save            ج) file              د) format

33- جهت خروج از برنامه از --------
الف ) close           ب) exit             ج) alt+f4          د) همه موارد

اکسس

34- فيلدي كه در يك جدول به عنوان فيلد كليد اصلي باشد اگر در جدول ديگر بكار برده شود چه نام دارد؟
الف-فيلد كانديد                    ب-فيلد خارجي                              ج-فيلد تركيبي                   د-فيلد كليد

35-اساسي ترين شي در هر بانك اطلاعاتي كه محل ذخيره داده ها مي باشد چه نام دارد؟
الف- Table                                    ب-Query                       ج-Form              د-Report

36پسوند فايل بانك اطلاعاتي در Access چيست؟
الف-dmb                            ب-bmd                           ج-mdb               د-mbd

37- هر جدول در Access حداكثر چند فيلد مي تواند داشته باشد؟
الف-32                  ب-64                             ج-128                            د-255   

-Which of the following options is an application?38
a)Desktop folder
b)Storage device
c)word processor

-Regional and language options is in . . . . . . . . . . .  by default.39
a)Accessories
b)Control Panel
c)All Programs Menu

40- انتقال به حافظه موقت را اصطلاحا .... و كپي به حافظه موقت را اصطلاحا .... و كپي از حافظه موقت به محل مورد نظر را اصطلاحات .... مي گويند؟
الف) past,copy,cut   ب) paste,cut,copy       
ج)   copy,cut,paste              د) copy,paste,cut

 

 

41-براي بازديد وب سايت موتور جستجوي Google فارسي ، از كدام URL استفاده مي كنيد؟

الف)www.google.com                              ب)www.go.com/fa

ج)www.google.org/fa                              د)www.google.com/fa

42-كدام پوشه پيام هاي آماده ارسال را نگهداري مي كند؟

الف)Inbox           ب)Outbox ج)Sent item     د)Drafts

43-كدام فرمان براي ارجاع پيام دريافت شده به همراه برخي توضيحات به شخص ثالث قابل استفاده است؟

الف)Reply           ب)Reply to all     ج)Forward          )Forward ti all

44-آدرس دريافت كنندگان رونوشت كاربني در كدام كادر آدرس قرار مي گيرند؟

الف)Bcc              ب)CC                 ج)To                  د)Subject

45-كدام گزينه بيانگر سرعت مودم در هنگام اتصال به اينترنت مي باشد؟

الف)كيلوبيت در ثانيه                                    ب)كيلوبايت درثانيه

ج)مگاهرتز                                                د)مگابيت در ثانيه

سوالات ويروسهاي كامپيوتري

46-در پنجره VirusScan Summary در برنامه McAfee كدام گزينه تعداد ويروسهاي پيدا شده را گزارش  مي دهد؟

الف)Detected      ب)Scanned ج)Cleaned     د)Quarantined

47-اگر ركورد راه انداز اصلي ديسك سخت آلوده باشد با استفاده از فرمان . . . . . . . . به همراه سوييچ . . . . . . .  مي توانيد ويروس اين ناحيه را از بين ببريد؟

الف)/MBR-SYS                             ب)/MRB-FORMAT

ج)/MBR-BOOT                             د)/MBR-FDISK

سوالات زبان تخصصي

 

48-Formulas are used to . . . . . . . . .

a. write a text

b. create a chart

c. perform numeric caculations

 

49-To edit a cell, the only way is to press ……..

a)F3                  b)F2      c)F4                              d)F5

 

50-Regional and language options is in . . . . . . . . . . .  by default.

a)Accessories

b)Control Panel

c)All Programs Menu

 

 

امتحات عملي رايانه كار درجه 2

 

سوالات Windows XP :

1-       پوشه اي بنام Group1 در درايو C: ايجاد كنيد؟ (5 امتياز)

2-       از برنامه Wordpad روي صفحه ميانبر ايجاد كنيد؟ (10 امتياز)

3-       فايلهايي كه در درايو C پسوند txt دارند را در درايو D: در پوشه اي بنام Textfile كپي كنيد؟ (10 امتياز)

------------------------------------------------------------------------

سوالات Wordxp  

1-       جدول زير را ايجاد كنيد و در فايلي بنام Table1 در پوشه Group1 ذخيره كنيد؟ (15 امتياز)

رديف

1

2

3

الف

ب

الف

ب

الف

ب

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-الگويي بنام test ايجاد كنيد كه تنظيمات زير را داشته باشد؟(15 امتياز)

 •قالب بندي متني: قلم:Arial   اندازه:15    سبك نگارش:ضخيم   

• قالب بندي پاراگرافي: تورفتگي سطر اول      فاصله بين خطوط:1.5 line   تراز متن:دوطرفه

• حاشيه ها از چهارطرف 2 سانتي متر

• شماره صفحه در پاصفحه و وسط صفحه باشد.

----------------------------------------------------------------------

سوالات Excelxp

1-       فايلي بنام salary در پوشه Group1 ذخيره كنيد كه محتويات زير را داشته باشد؟(15 امتياز)

نام و نام خانوادگي

ساعات كار

مبلغ ساعتي به ريال

ساعات تاخير

حقوق دريافتي

حسن احمدي

157

7500

6

محاسبه شود توسط شما

محمد رضايي

159

8900

7

محاسبه شود توسط شما

رضا قاسمي

180

9000

9

محاسبه شود توسط شما

مجموع

 

 

ميانگين حقوق

 

بيشترين حقوق

 

كمترين حقوق

 

 

روش محاسبه حقوق دريافتي: ساعات كار* مبلغ ساعتي-ساعات تاخير*1.5 *مبلغ ساعتي

 

 

2-       براي داده هاي زير نمودار ستوني دو بعدي بر اساس عملكرد تحصيلي ترسيم كنيد؟(15 امتياز)

 

رشته تحصيلي

درصد قبولي 82

درصد قبولي 83

عملكرد تحصيلي

كامپيوتر

89%

56%

-33%

برق

55%

87%

32%

حسابداري

72%

61%

-11%

 

--------------------------------------------------------------------

سوالات Power Point

1-       سه اسلايد عنوان، متن، عكس ايجاد كنيد در فايلي بنام test2 در پوشه group1 و مراحل زير را روي آنها انجام دهيد؟(15 امتياز)

• روي اسلايد عنوان عبارت «بسم ا... الرحمن الرحيم» را بنويسيد.

• روي اسلايد متن «امروز امتحان عملي رايانه كار درجه 2 داريم»

• روي اسلايد عكس يك تصوير دلخواه درج كنيد.

• اسلايدها و اشيای روی اسلايدها را طوری زمانبندی کنيد که بعد از دو ثانيه اتوماتيک نمايش داده شوند؟

• اسلايدها را نمايش دهيد؟

---------------------------------------------------------------------

سوالات Access

1-       جداول زير را در محيط Access ايجاد کنيد در فايلي بنام Bank در پوشه group1 سپس سوالات زير را انجام دهيد.

Address

Tel

Family

Name

Code

Field name

آدرس

تلفن

نام خانوادگی

نام

کد

عنوان فيلد

 

 

Lesson

Grad

Class

Code

Field name

درس

نمره

کلاس

کد

عنوان فيلد

 

الف)بين جداول ارتباط يک به چند برقرار کنيد.(کليد اصلی Code می باشد)

ب)مقدار فيلد Code عددی بين 100 تا 1000 باشد در غير اين صورت پيغام (لطفاً عددی بين 100 تا 1000 را وارد کنيد) را نمايش دهد.

ج)با وارد کردن مقدار فيلد Code ساير اطلاعات را نمايش دهد.

د)عملی انجام دهيد که نمرات درس رياضی را نمايش دهد

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:45  توسط بهمن ایمانزاده  | 

excel

نمونه سوال اکسل

6- حاصل محاسبه 2 + 3 * 5   در یک سلول چیست ؟

1) 17               2) 25               3) 7                                4)  21

7- اگر یک عدد در یک سلول بطور کامل جا نگیرد کدام خطای زیر ظاهر می شود ؟

1) # VALUE!                    2) # # #                      3) # DIV/0 !                           4)  # REF !

8- برای اینکه در یک محاسبه یک عملگر با الویت پایین تر زودتر از یک عملگر با الویت بالاتر اجرا شود از کدام علامت در فرمول محاسبه         می شود ؟

1) $                                  2) =                3) ؟                                4)  پرانتز

9- در آدرس دهی سلولها از علامت ( : ) برای محدوده کدام سلولها استفاده می شود ؟

1) یک سلول                      2) سلولهای غیر مجاور هم     3) سلولهای مجاور هم               4)  سلولهای کار برگ بصورت ناپیوسته

10- کدام گزینه آدرس دهی کاملاً مطلق می باشد ؟

1) A1                                       2)$A1                 3) A$1                           4)  $A$1

11- در کدام گزینه صفرهای بیهوده پس از اعشار نمایش داده نمی شود ؟

1) GENERAL                   2)COMMA             3) CURRENCY                     4) COMMA   و CURRENCY

12- کدام کلید عمل تکثیر را برای ویژگی AUTO FILL به طرف پایین انجام می دهد ؟

1) CTRL+A                   2)CTRL + D             3) CTRL+R                            4)  CTRL + T

13- در هنگام استفاده از ابزار CHART WIZARD در مرحله اول کدام انتخاب انجام می شود ؟

1) CHART TYPE            2)CHART OPTION        3) CHART LOCATION                4)  DATA SERIES

14- ناحیه ای که طرح اصلی نمودار در آن قرار دارد و حاوی برچسبهای محورهای نموداری است ؟

1) CHART TYPE                  2)CHART OPTION        3) PLOT AREA                               4)  CHART AREA

15- کدام تابع میانگین و معدل اعداد درون سلولها را محاسبه می کند ؟

1) SUM                                      2)AVERAGE            3) MAX         4)  MIN

16- برای وارد نمودن عنوان برای نمودار و محورها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

1) CHART TYPE            2)CHART LOCATION      3) CHART OPTION                     4)  DATA SERIES

17- در هنگام ذخیره سازی با قالب CSV یک فایل به چه صورت ذخیره می شود ؟

1) یک قالب متنی است که داده ها را با علامت TAB  از یکدیگر جدا می کند

2) یک قالب متنی است که داده ها را با علامت کاما ( ویرگول ) از یکدیگر جدا می کند

3) یک قالب متنی است که داده ها را با علامت نقطه از یکدیگر جدا می کند

4)  یک قالب وب می باشد

18- برای درج یک نماد ویژه در یک سلول کدام گزینه زیر انتخاب می شود ؟

1) باید از محیط WORD نمادها را به محیط EXCEL کپی کنیم      2) از منوی FORMAT > SYMBOL را بر می گزینیم

3) انتخاب گزینه SYMBOL  از منوی INSERT  را بر می گزینیم      4)  تحت هیچ شرایطی نمی توان نماد ویژه را در EXCEL درج نمود

19- سایبان چه زمانی خانه های EXCEL را احاطه می کند ؟

1) زمانیکه بخواهیم خانه ها را AUTO FILL  کنیم                        2) زمانیکه خانه های انتخاب شده را بداخل کلیپ بورد کپی یا برش بزنیم

3) زمانیکه سلولهای EXCEL  را انتخاب کنیم                4)  زمانیکه سلولها را حذف می کنیم

20- در هنگام چاپ کدام گزینه در ارتباط با ENTIRE WORK BOOK صحیح است ؟

1) چاپ کل کار برگ جاری                                           2) چاپ قسمت انتخاب شده

3) چاپ کاربرگهایی از کار پوشه جاری که خالی نباشند              4)  چاپ چند صفحه از کاربرگ

21- به فایلی گفته می شود که حاوی چند کاربرگ باشد ؟

1) سلول                                     2) کارپوشه                3) سطر                          4)  ستون

22- هر کاربرگ حاوی چند سطر است ؟

1) 256                                       2)  3               3) 65536               4)  65535

23- اعداد درون یک سلول چه ترازی دارند ؟

1) چپ چین                        2) راست چین                3) وسط چین                          4)  تراز از دو طرف

24- کار پوشه ها در محیط EXCEL با چه پسوندی ذخیره می شود ؟

1) .DOC                                     2).XSL                3) .ELS                    4)  .XLS 

25- به ورودی های یک محاسبه که منجر به تولید نتایج می گردد ؟

1) خانه محاسبه شده                   2) فرمول                  3) آرگومان                        4)  عملگر

26- اگر A1=5  و A2=10 باشد حاصل محاسبه A1+A2 / 2 چیست ؟

1) 10                                 2) 5/7              3) 7                                4)  5

27- این پیغام خطا زمانی ظاهر می شود که در فرمول موجود از مرجع یک خانه حذف شده استفاده شده است ؟

1) #VALUE!                     2)#REF!               3) #DIV/0               4)  ###

28- اگر در تابع SUM آدرس سلولی ذکر شود که حاوی متن باشد کدام عمل انجام می شود ؟

1) پیغام خطا ظاهر می شود                                     2) نمی توان در این تابع آدرس سلول حاوی متون وارد نمود

3) از خانه های حاوی متن صرف نظر می کند                         4)  در این تابع فقط عدد وارد می شود و نمی توان آدرس سلول وارد نمود

29- کلید CTRL برای انتخاب کدام سلولها کاربرد دارد ؟

1) سلولهای مجاور هم                   2) سلولهای غیرمجاور هم       3) فقط یک سلول               4)  کلیه سلولها

30- کدام یک از گزینه ها یک آدرس کاملاً نسبی است ؟

1) A1                                       2)$A1                 3) A$1                           4)  $A$1

31- کدام سبک نماد پولی را کنار عدد در یک سلول ظاهر می کند ؟

1) COMMA                      2)CURRENCY          3) PERCENT                         4)  GENERAL

32- کلید CTRL + D عمل AUTO FILL تکثیر را در کدام جهت انجام می دهد ؟

1) پایین                    2) بالا                    3) چپ                             4)  راست

33- انتخاب نوع نمودار (CHART TYPE) در کدام مرحله از ترسیم CHART انجام می شود ؟

1) مرحله اول                                2) مرحله دوم              3) مرحله سوم                    4)  مرحله چهارم

34- به ناحیه ای که طرح اصلی نمودار می باشد و شامل محورهای نمودار نیز می باشد گفته می شود ؟

1) CHART AREA     2)PLOT AREA          3) CHART TYPE            4)  CHART OPTION

35- کدام نمودار شبیه نمودار ستونی است که به پهلو خوابیده باشد ؟

1) نمودار دایره ای                   2) نمودار خطی              3) نمودار رادار               4)  نمودار میله ای

36- پسوند .XLT در محیط EXCEL مربوط به کدام قالب است ؟

1) متنی                                     2) وب               3) الگوها                                  4)  نسخه های قبلی EXCEL

37- در هنگام مرتب سازی کدام گزینه داده ها را بصورت نزولی مرتب می کند ؟

1) ASCENDING                              2)SORT BY             3) HEADER                           4)  DESCENDING

38- کدام گزینه در نمودار باعث می شود که مقادیر بر روی ستونها قرار گیرد ؟

1) SHOW LABEL           2)SHOW PERCENT       3) SHOW VALUE          4)  SHOW

39- هر کاربرگ حاوی چند ستون است ؟

1) 65536                                     2) 256               3) 3                                4)  محدودیتی ندارد


40- کدام جمله صحیح نیست ؟

1) از تقاطع یک سطر و ستون یک سلول ایجاد می شود                           2) در هر لحظه فقط یک سلول فعال می باشد

3) هر سلول دارای یک مرجع یا آدرس می باشد             4)  تعداد سطرهای یک کاربرگ 65535  می باشد

41- کدام اطلاعات درون یک سلول راست چین می باشد ؟

1) اعداد                                    2) متن                      3) تصاویر                            4)  نمودار

42- کدام کلید باعث ویرایش یک سلول می شود ؟

1) F3                                 2) F4               3) F5                              4)  F2

43- فرمولها در یک سلول با چه علامتی شروع می شوند ؟

1)  ؟                                       2)  $               3)  =                             4)  +

44- کدام گزینه میانگین 2 سلول A1  و A2  را محاسبه می کند ؟

1) A1+A2/2                      2) (A1+A2)/2           3) A1+(A2/2)                         4)  A1+A2\2

45- اگر در یک سلول پیغام خطای # # #  ظاهر شود کدام خطا رخ داده است ؟

1) فرمول موجود حاوی تقسیم یکعدد بر صفر است                         2) فرمول موجود از مرجع یک خانه حذف شده استفاده شده است

3) پهنای یکعدد بزرگتر از پهنای خانه باشد                           4)  فرمول موجود به جای عدد حاوی متون می باشد

46- اگر در یک فرمول از مرجع یک خانه خالی استفاده شود در محاسبه فرمول آن سلول چه عددی در نظر گرفته می شود ؟

1) یک                                       2) صفر                    3) پیغام خطا می دهد          4)  100

47- در هنگام استفاده کردن از توابع برای آدرس دهی خانه های مجاور هم از کدام علامت بین آدرس اول و آدرس آخر استفاده می شود ؟

1) +                                 2)  $               3) :                                4)  ;

48- در هنگام آدرس دهی مطلق از کدام علامت استفاده می شود ؟

1) +                                 2) $                3) :                                4)  ;

49- فرمت عددی پیش فرض که در EXCEL مورد استفاده قرار می گیرد چیست ؟

1) PERCENT                   2) COMMA           3) CURRENCY                     4)  GENERAL

50- کدام کلید در ویژگی AUTO FILL عمل تکثیر به سمت راست را انجام می دهد ؟

1) CTRL+D                      2) CTRL+R            3) CTRL+T                            4)  CTRL+A

51- در کدام نمودار می توان نسبت مقدار هر آیتم به مقدار کل آیتم ها را نشان می دهد ؟

1) نمودار میله ای                      2) نمودار ستونی            3) نمودار دایره ای                       4)  نمودار خطی

52- کدام تابع مجموع اعداد درون سلولها را محاسبه می کند ؟

1) AVERAGE                  2) SUM                    3) CHART TYPE            4)  IF

53- در EXCEL از کدام علامت جهت جدا کننده هزارها استفاده می کند ؟

1) .              2) ;                 3)  /                                4)  , 

54- از کدام ابزار جهت ترسیم نمودار استفاده می شود ؟

1) CHART WIZARD     2) CHART LOCATION   3) CHART OPTION       4)  CHART SOURCE

55- به فرآیند وارد نمودن یک فایل متنی به محیط EXCEL گفته می شود ؟

1) TEXT                            2) CSV                    3) TEXT EXPORT          4)  TEXT IMPORT

56- الگوها با چه پسوندی در EXCEL ذخیره می شوند ؟

1) .XLS                                      2) .XLT                    3) .HTM                 4)  .TXT

57- در کدام نوع آدرس دهی در EXCEL می باشد که پس از کپی آن سلول ، آدرسها نیز تغییر می کنند ؟

1) آدرس دهی مطلق                      2) آدرس مرجع              3) آدرس دهی نسبی                 4)  آدرس سلول

58- هر کاربرگ حاوی ................... ستون و هر کار پوشه حاوی ................... کاربرگ است .

1) 256 و 256                                 2) 256 و 65536             3) 3 و 256                           4)  65536  و 65536

59- نام اولین ستون کاربرگ ................ و نام آخرین ستون .............. نام دارد .

1) A  و 1                                        2)    A  و IV                3) 1 و A               4)  AA و IV

60- حاصل محاسبه (2+3)*5 چیست ؟

1) 10                                  2) 25               3) 17                              4)  13

61- پیغام خطای #REF! چه زمانی رخ می دهد ؟

1) زمانیکه در محاسبه تقسیم بر صفر داشته باشیم                           2) پهنای یکعدد بزرگتر از پهنای خانه باشد

3) فرمول موجود به جای عدد حاوی متن باشد                        4)  فرمول موجود از مرجع یک خانه حذف شده استفاده شده است

62- برای وارد کردن کدام گزینه ، در یک سلول با علامت = شروع می شود ؟

1) متون                                            2) اعداد                  3) فرمول                     4)  تصاویر

63- کلید CTRL + R عمل AUTO FILL تکثیر را در کدام جهت انجام می دهد ؟

1) پایین                                         2) بالا                    3) چپ                             4)  راست

64- تابع =SUM(A1 : A5) چندین سلول را با یکدیگر جمع می کند ؟

1) 1                                    2) 2                3) 5                              4)  6  

65- در کادر FORMAT CELL کدام زبانه امکان چرخش متون درون سلولها را فراهم می کند ؟

1) NUMBER                    2) FONT                    3) ALIGNMENT           4)  PATTERN

66- در کادر SORT کدام گزینه نتیجه را بصورت صعودی مرتب می کند ؟

1) ASCENDING              2)DESCENDING          3) THEN BY                          4)  SORT

67- سبک کاما کدام عمل زیر را برای اعداد انجام می دهد ؟

1) حذف صفرهای بیهوده           2) قرار دادن واحد پول در کنار اعداد  3) جدا کردن هزارها                    4)  نمایش درصد کنار اعداد

68- کدام گزینه محل قرار گیری چارت را تعیین می کند ؟

1) CHART TYPE            2)CHART OPTION      3) CHART DATA             4)  CHART LOCATION

69- الگوها در محیط EXCEL با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟

1) .XLS                                              2).XLT                3) .XSL                   4)  .XTL

70- موجودیتی که از یک آیتم اندازه گیری شده به همراه مقدار اندازه گیری شده تشکیل شده است ؟

1) AUTO FILL                                 2) نقطه داده              3) سری داده                     4)  ناحیه نمودار

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 23:32  توسط بهمن ایمانزاده  | 

نمونه سئوالات کامپیوتر

سیستم عامل مقدماتی (کاردانش نگارش جدید)

درج در ادامه مطب

 

آزمون : سیستم عامل مقدماتی (کاردانش – نگارش جدید)

1-     هدف از اجرای عمل دابل کلیک روی آیکن برنامه ها چیست؟

الف) اجرای برنامه                        ب) حذف برنامه                  ج) کشیدن و رها کردن                  د) جابجایی آیکن

2-     چنانچه روی نقطه ای خالی از میز کار راست کلیک کلیک نماییم کدام گزینه باز می شود؟

الف) منوی start                           ب) پنجرة جستحو               ج) منوی ابزار                     د) منوی میانبر

3-     کاربرد گزینه restart کدام است؟

الف) با بستن برنامه رایانه را در حالت انتظار قرار می دهد          ب) برای صرفه جویی در برق رایانه را خاموشمی کند

ج) بدون بستن برنامه ها رایانه را خاموشمی کند            د) با بستن برنامه های در حال اجرا، رایانه را مجدداً راه اندازی می کند.

4-     کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می سازد؟

الف) toolbar                      ب) address bar                       ج) search bar                     د) menu bar

5-     کدام یک از اسامی زیر را می توان برای نامگذاری نام فایل ها استفاده کرد؟

الف) com1                        ب) con                             ج) port                                      د) NUL

6-     کدام یک از گزینه های زیر عملیات برش را انجام می دهد؟

الف) alt + V                       ج) alt + C                ج) ctrl + C                         د) ctrl + X

7-     برای تغییر نام پوشه ها و فایل ها از کدام یک از کلیدهای زیر استفاده می کنیم؟

الف) f2                                                ب) f3                     ج) f4                                د) f5

8-     برای سوئیچ بین پنجره های باز از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟

الف) alt + f4                      ب) ctrl + esc            ج) alt + tab                       د) ctrl + tab

9-     به چه قسمتی از هارددیسک، دیسک منطقی گویند؟

الف) به هر یک از درایوهای دیسک سخت                      ب) به تمام فضای یک دیسک سخت

ج) به درایو C                                                  د) به درایو CD-ROM

10-  با استفاده از کدام گزینه حذف کامل (فیزیکی) فایل ها و پوشه ها انجام می شود؟

الف) alt + del                     ب) delete                ج) del                              د) shift + delete

11-  کدام گزینه کاراکترهای جایگزینی را نشان می دهد؟

الف) *،&                                    ب) ?،&                             ج) ?،*                              د) $،?

12- برای جستجو و پیداکردن محل و مشخصات فایلها و پوشه ها در رایانه از چه برنامه ای استفاده می کنیم؟

الف) find                                    ب) search               ج) properties                     د) explorer

13- برای مرتب بودن همیشگی آیکن ها از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) arrange Icon               ب) sort by name       ج) auto arrange                           د) align to grid

14- در کدام روشقرار گرفتن تصویر در میز کار، تصویر انتخاب شده تمام میز کار را می پوشاند؟

الف) Title                          ب) Center               ج) Stretch                         د) Auto size

15- وضوح تصویر صفحة نمایش و کیفیت آن به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) مادربرد                      ب) مانیتور               ج) کارت گرافیک                           د) کارت گرافیک و مانیتور

16- پخش صدا توسط کدام گزینه امکان پذیر است؟

الف) speaker                     ب) graphic card                 د) microphone                             د) modem

17- به عمل ترکیب فایلهای صوتی با هم ................... گوییم.

الف) Merge                       ب) MIX                            ج) Effect                           د) Insert

18- برای پخش آهنگهای CD صوتی که قبلاً در درایو CD بوده است از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) media library              ب) copy from CD      ج) now playing                            د) media guide

19- در برنامه paint در منوی image برای چرخش تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) invert colors               ب) clear image                  ج) flip/rotate                     د) stretch/skew

20- برای ویرایش و تغییر فایلهای متنی و کوچک از کدام برنامه استفاده می شود؟

الف) WordPad                             ب) notepad             ج) paint                                     د) excel

21- برای تنظیم صفحه کاغذ از کدام دستور استفاده می شود؟ژ

الف) print preview                  ب) page setup                   ج) print                                      د) send

22- معادل دستور replace کدام یک از کلیدهای زیر است؟

الف) ctrl+F                        ب) ctrl+H                ج) ctrl+X                                 د) alt+H

23- برای جستجو کلمه در فایل متنی در برنامه WordPad از کدام کلیدهای زیر استفاده می شود؟

الف) ctrl+F                        ب) ctrl+H                ج) ctrl+X                           د) alt+H

24- با کدام یک از گزینه های زیر می توان برنامه زمانبندی شده تعریف کرد؟

الف) start up                     ب) task manager      ج) scheduled task               د) time

25- از کدام گزینه برنامة add or remove program، برای نصب و برداشتن قسمت های مختلف ویندوز می شود؟

الف) add new program                                               ب) add/remove windows components

ج) change or remove programs                                   د) windows update

26- محل قرار گرفتن آیکن چاپگر نصب شده کجا می باشد؟

الف) control panel à add new hardware                       ب) control panel àprinters & faxes

 ج) system tools                                                        د) control panel à display

27- چاپگر معمولاً به درگاه ................ وصل می شود؟

الف) LPT1                         ب) USB                            ج) Com1                           د) الف و ب

28- برای فعال کردن گزینه Hibernate در پنجره Log off از کدام برنامه استفاده می شود؟

الف) user account               ب) add or remove programs ج) administrative tools                  د) power options

29- در چه زمانی disk cleanup به صورت خودکار اجرا می شود؟

الف) خالی نمودن هارد دیسک از فایلهای زائد                          ب) رفع خرابی هارددیسک رایانه

ج) برداشتن بار اضافه از CPU                             د) در صورت ناکافی بودن فضای یک درایو برای کار ویندوز و برنامه ها

30- برای بستن برنامه ای که قفل کرده باشد از کدام برنامه استفاده می شود؟

الف) Task Manager             ب) Device Manager  ج) Disk Cleanup                           د) Disk defragmenter

31- برای شناسایی خطای دیسک و رفع آنها از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) Disk Defragmenter                ب) Device manager   ج) Disk Cleanup                           د) هیچکدام

32- کدام نوع از کاربران زیر اجازة تغییر نام کاربری خود را ندارد؟

الف) مدیر                                   ب) کاربر محدود                  ج) کاربر عضو گروه مدیر                 د) کاربر میهمان

 

آزمون اطلاعات و ارتباطات

درج در ادامه مطلب . . .

 

آزمون اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی:

1-     کدام گزینه در مورد شبکه ها صحیح است؟

الف) در شبکه، امکان ارسال اطلاعات به صورت بی سیم وجود ندارد      ب) پروتکل جزء اصلی شبکه نیست

ج) در شبکه ها امکان اشتراک منابع سخت افزاری وجود ندارد     د) محیط انتقال داده می تواند به صورت فیزیکی یا بی سیم باشد

2-     کدام یک از موارد زیر جزء اجزای اصلی شبکه محسوب نمی شود؟

الف) کاربران شبکه                       ب) سیستم های ارتباطی مثل کابل و کارت شبکه

ج) پروتکل                         د) رایانه ها

3-     در کدام یک از شبکه ها هر رایانه فقط می تواند به عنوان سرویس دهنده یا سرویس گیرنده به کار رود؟

الف) نظیر به نظیر                         ب) بر اساس سرویس دهنده

ج) ترکیبی                         ج) LAN

4-     کدام یک از موارد، جزءسیستم عامل های شبکه ای محسوب نمیشود؟

الف) Windows NT Workstation        ب) Novell Netware             ج) Linux                           د) Unix

5-     سرعت انتقال داده ها برحسب کدام یک از واحد های زیر سنجیده می شود؟

الف) بیت در ساعت            ب) بیت در ثانیه                  ج) بایت در ثانیه                           د) بیت در دقیقه

6-     در فرستنده های رادیویی برای ارسال صدا از چه شیوه ای استفاده می شود؟

الف) دیجیتال            ب) دیجیتال سریال              ج) دیجیتال موازی                         ج) آنالوگ

7-     در روش............. در هر لحظه دستگاه اول می تواند اطلاعاتی را به دستگاه دوم ارسال کرده یا از آن دریافت کند.

الف) یکطرفه            ب) دو طرفه غیر همزمان               ج) دو طرفه همزمان  د) موازی

8-     تفاوت بین پایین ترین و بالاترین فرکانس عبوری از یک رسانه را ................................ می نامند.

الف) پهنای باند                  ب) سرعت انتقال داده                  ج) نویز                    د) سیگنال

9-     یک شبکه رایانه ای در هر دقیقه می تواند یک گیگابایت اطلاعات را ارسال کند، سرعت انتقال داده در این شبکه برابر است با:

الف) Mbps68           ب) Mbps273                     ج) Mbps136            د) Mbps1024

10- نوع توپولوژی انتخابی برای یک شبکه به کدام یک از موارد زیر مرتبط است؟

الف) اندازه شبکه               د) نوع کابل شبکه                        ج) نوع سیستم عامل شبکه د) هزینه نصب شبکه

11- در کدام توپولوژی در صورت قطع شدن کابل متصل به یک رایانه، فقط ارتباط همان رایانه با شبکه قطع می شود؟

الف) خطی              ب) ستاره ای                     ج) حلقوی               د) ستاره ای و حلقوی

12- قطعه مرکزی مورد استفاده در شبکه های حلقوی چه نام دارد؟

الف) هاب                          ب) سوییچ                         ج) تکرار کننده          د) MAU

13- حداکثر برد کابل های کواکسیال نازک و ضخیم به ترتیب برابر است با:

الف) 100 متر و 185 متر                                             ب) 185 متر و 500 متر

ج) 100 متر و 500 متر                                                د) 500 متر و 500 متر

14- وظیفه کانکتور BNC در شبکه چیست؟

الف) اتصال کابل به ترمیناتور                                        ب) اتصال کارت شبکه به کابل

ج) اتصال کابل به کانکتور T                                          د) اتصال دو کابل کواکسیال به یکدیگر

15- برای به اشتراک گذاشتن یک پوشه در شبکه از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) my network places                                             ب) view workgroup computers

ج) share file and folder                                              د) sharing and security

16- کدام لایه با مفهوم توپولوژی و کابل شبکه در ارتباط است؟

الف) لایه شبکه                  ب) لایه فیزیکی                  ج) لایه انتقال           د) لایه جلسه

17-  برای ارسال نامه های الکترونیکی در محیط شبکه و اینترنت از کدام پروتکل استفاده می شود؟

الف) SNMP              ب) HTTP                 ج) POP3                      د) SMTP

18- کدام مورد از سیاست های امنیتی کلمه عبور به حساب نمی آید؟

الف) حداقل طول کلمه عبور                               ب) محدوده زمانی ورود کاربر

ج) حداکثر طول کلمه عبور                                 د) تعریف پیچیدگی برای کلمه عبور

19- متداول ترین روش برای دستیابی به اینترنت چیست؟

الف) DIAL UP           ب) USP                             ج) ISP                     د) ADSL

20- چگونه می توان صفحه وب را در حالت FULL SCREEN مشاهده کرد؟

الف) فشردن کلید F5 ب) فشردن کلید ENTER       ج) فشردن کلید F11  د) انتخاب دکمه REFRESH

21- چنانچه به دنبال اطلاعات خاصی هستید از .................................... استفاده می کنید.

الف) مرورگر وب                  ب) فهرست             ج) موتور جستجو                د) Email

22- آدرس ایمیل گیرنده نامه در کدام قسمت قرار دارد؟

الف) کادر To            ب) کادر CC              ج) کادر Subject                  د) کادر Send To

23- نامه های حذف شده در کدام پوشه ذخیره می شوند؟

الف)Draft                ب) Inbox                 ج) Spam                  د) Trash

24- از دکمه ................................ برای ارسال نامه استفاده می شود.

الف) attach              ب) move                 ج) check mail           د) compose

 

 

نمونه سوال سیستم عامل مقدماتی

1-  کدام گزینه صحیح نمیباشد؟

الف) DVD – Rom قابلیت خواندن CD  را دارد

ب)  CD- Writer قابلیت خواندن و نوشتن روی CD را دارد

ج)CD-Rom  قابلیت خواندن DVD  را دارد

د) DVD – Writer قابلیت خواندن و نوشتن روی CD  را دارد

2- مراحل فرآیند راه‌اندازی کامپیوتر را نام ببرید.

3- با قرار دادن اشاره‌گر ماوس روی یک آیکن کادر راهنمای متن(مربوط به آیکن) نمایش داده می‌شود که در آن اطلاعاتی درباره عملکرد آیکن نوشته شده است٬ به این کادر راهنما .................... می‌‌گویند.

الف) Tip                   ب) Tools                           ج) Assistant                د) Help

4- گزینه Hide Extensions For Known File Type  سبب می‌شود:

الف) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده شوند.            ب) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده نشوند.

ج) فایل‌ها و پوشه‌های سیستمی نمایش داده شوند.           د) پسوند فایل‌های شناخته‌شده در ویندوز نمایش داده نشود.

5- در کادر محاوره Folder Options  انتخاب گزینه ..................... سبب می‌شود هر پوشه در پنجره جداگانه باز شود.

الف) Show Common Tasks In Folder                        ب) Open Each Folder In Its Own Window

ج) Open Each Folder In Same Window                   د) Double Click To Open An Item

6- در نرم‌افزار Word Pad کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف) از گزینه Print Preview در منوی File برای چاپ سند موجود مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

ب) از گزینه Page Setup در منوی File گزینه Protrate برای چاپ افقی سند موجود مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

ج) از ترکیب کلیدی Ctrl +F برای یافتن کلمه یا متن دلخواه در متن مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

د) از ترکیب کلیدی Ctrl +H برای جایگزینی کلمه یا متن دلخواه در متن مورد اسفاده قرار می‌گیرد.

7- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) MC در ماشین‌حساب برای نمایش مقدار ذخیره‌شده در حافظه کاربرد دارد

ب) MS در ماشین‌حساب برای ذخیره عدد نمایش‌داده‌شده در حافظه کاربرد دارد

ج) MT در ماشین‌حساب مقدار عدد ذخیره‌شده در حافظه را با مقدار نمایش‌داده‌شده جمع می‌کند.

د)  CE در ماشین‌حساب برای حذف آخرین عدد واردشده کاربرد دارد

8- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در منوی Image برنامه Paint گزینه Attributes برای تغییر خصوصیات تصویر(اندازه٬ نحوه‌نمایش و غیره) کاربرد دارد.

ب) در منوی Image برنامه Paint گزینه Flip/Rotate برای کشیدن یا جمع‌کردن تصویر به‌صورت افقی یا عمودی به‌اندازه دلخواه کاربرد دارد.

 ج) در برنامهsound Recorder دکمه Record برای ضبط صوت به‌کار می‌رود .

 د) در  برنامه Windows Mediaplayer گزینه Skin Chooser از منوی View برای تغییر شکل ظاهری نرم‌افزار استفاده می‌شود.

9- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف)برای ایجاد گروه‌کاری

Control Panel à  Administrator àComputer Management à Systemà Local UseràGroup àNew Group

ب) برای آزادسازی فضای دیسکstart à All Programs àAccessories àSystem Tools àDisk Cleanup                          

ج) برای یکپارچه‌سازی فضای دیسک Start à All ProgramsàAccessoriesàSystem Tools àDisk Defragment              د) برای ترمیم سکتورهای خراب

گزینه Scan For Attempt Recovery Of Bad Sector  àگزینه àCheck Nowبرگه àToolsکلیک‌راست روی درایو موردنظر و انتخاب My ComputeràProperties

10- Log Off چه تفاوتی با Turn Offدارد؟

11- برای تغییر صفحه خوش‌آمدگویی مطابق گزینه ...................... اقدام می‌کنیم.

 الف) Control Panel à User Account àChange  The Way Users Logon Or Off

ب) User Account àOr Pick An Account

ج) My Computer à User Account àChange  Wellcome

د) نمی‌توان این صفحه را تغییر داد.

12- در مو رد حساب‌های کاربری کدام گزینه صحیح نمی‌‌باشد؟

الف) دو نوع حساب کاربری Limited وadministrator در ویندوز Xpمی‌توان ایجاد نمود

ب) در حساب کاربری نوع Limited کاربر نمی‌تواند حذف و نصب سخت‌افزار یا نرم‌افزار را انجام دهد.

ج) در حساب کاربری نوع Limited کاربر می‌تواند حذف و نصب سخت‌افزار  را انجام دهد.

 د) در حساب کاربری نوع Limited کاربر نمی‌تواند به تمام فایل‌های موجود روی رایانه دسترسی داشته باشد.

13- کدام‌یک از کارهای زیر توسط Diskcleanup انجام نمی‌شود؟

الف) حذف فایل‌های موقتی Tmp                             ب) خالی‌کردن سطل بازیافت

ج) فشرده‌سازی فایل‌های قدیمی‌تر                               د)یکپارجه‌سازی فضای دیسک سخت

14- در کادر محاوره Windows Task Manger  زبانه‌ی.............یک سری اطلاعات سخت افزاری نمایش داده می شود و بخش مهمی که برای کاربر غیرحرفه‌ای در این سربرگ وجود دارد٬ نمودار گرافیکی Cpu Usage یا درصد فعالیت Cpu است.

الف)Applications                                             ب)Processes

ج)Performance                                               د)Networking  

15- کدام یک از گزینه های زیر در مورد برنامه Device Manager  صحیح نمیباشد؟

الف) برای اجرای این برنامه                 Control PanelàSystem PropertiesàHardwareàDevice Manager

ب) برای اجرای این برنامه(از چپ به راست)

                                    دکمهàPropertiesàHardwareàDevice Manager کلیک‌راست رویmy Computer  

ج) در این کادر می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه دید و تغییر ٬ حذف یا غیرفعال کرد.

د) در این کادر می‌توان سخت‌افزارهای متصل به رایانه را نمی‌توان تغییر داد.

16- محل نمایش لیست اسناد و پرونده‌هایی است که به‌تازگی بازشده‌اند.

الف)My Documents          ب) My Computer        ج)My Recent Documents                د) Control Panel

17- توانایی Multi Tasking در ویندوز را شرح دهید.

18- در منوی Start پوشه ..............................  شامل برنامه‌هایی برای پخش فایل‌های صوتی و ویدوئی می‌باشد.

الف)Accessibility               ب)Accessories           ج)Entertainments                            د)System Tools

19- برای انتخاب تمام آیکن‌های یک پوشه کلید(ترکیب‌کلیدی)....................... و برای انتخاب آیکن‌های غیرمتوالی در یک پوشه کلید(ترکیب‌کلیدی) ......................... را به‌همراه کلیک ماوس استفاده می‌کنیم.(از راست به چپ)

الف) Ctrl- Alt+A                 ب) Shift - Alt+A               ج) Shift- Ctrl+A                               د) Ctrl- Ctrl+A

20- اگر گزینه .............................. را هنگام خاموش‌کردن رایانه انتخاب کنیم‌٬ سبب می‌شود بدون اینکه برنامه‌های باز٬ بسته شود کامپیوتر در حالت کم‌مصرف قرار گیرد.

الف)Turn Off                     ب)Restart                         ج)Hibernate                                  د) Standby

21- گزینه .............................. در کادر Shut Down Window‌٬ سبب می‌شود برنامه‌های در حال اجرا روی دیسک‌سخت ذخیره و کامپیوتر خاموش شود٬ زمانی‌که کامپیوتر را روشن می‌کنید برنامه‌ها به‌حالت قبل روی صفحه ظاهر می‌شوند.

الف)Log Off                     ب)Restart                         ج)Hibernate                                  د) Standby

22-  کدام گزینه در مورد پنجره Control Panel صحیح نمی‌باشد؟

الف) Switch To Classic View  سبب می‌شود برنامه‌ها از حالت دسته‌بندی خارج شده و آیکن مربوط به هر برنامه بطور جداگانه در این پنجره نمایش داده می‌شود.

ب) با دابل کلیک روی آیکن Sound And Audio Devices  و انتخاب زبانه Sound می‌توانید صداهای مختلفی را برای رویدادهای ویندوز انتخاب کنید.

ج) با دابل کلیک روی آیکن Power Option و انتخاب گزینه Presentation گزینه‌های مصرف‌برق غیرفعال شده و سبب می‌شود سیستم هرگز به حالت Stand By نرود.

د) دابل کلیک روی آیکن Power Option در قسمت Hibernate و انتخاب گزینه Enable Hibernate سبب می‌شود هنگام خاموش کردن کامپیوتر در کادر محاوره Turn Off Computer  با نگه‌داشتن کلید Shift گزینه Hibernate مشاهده شود.

23- در کادر محاوره Windows Task Manager زبانه‌ی __________ اطلاعات سخت‌افزاری نمایش داده می‌شود و بخش مهمی که برای کاربر غیرحرفه‌ای در این زبانه‌ وجود دارد نمودار گرافیکی Cpu Usage یا درصد فعالیت Cpu است.

الف)Applications                  ب)Processes                     ج) Performance                       د) Networking

24- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد برنامه Device Manager نمی‌باشد؟

الف) برای اجرای این برنامه                              

                                                       Control PanelàSystem PropertiesàHardware   àDevice Manager

ب) برای اجرای این برنامه                

                                                  àPropertiesàHardwareàDevice Manager کلیک‌راست رویmy Computer

ج) در این کادر می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه را دید ٬ تغییر داد یا حذف نمود.

د) در این کادر فقط می‌توان اطلاعات و مشخصات سخت‌افزارهای متصل به رایانه را دید.

25- فشردن کلید (کلید ترکیبی(  ___________ پنجره را از حالت حداقل به حالت قبل برمی‌گرداند و استفاده از کلید )کلید ترکیبی( ___________  به‌طور متوالی سبب می‌شود که پنجره فعال تغییر کند و بین پنجره‌های باز  جابجا شود.(از راست به چپ)

الف)Alt+ Tab ، Alt               ب) Alt ، Tab               ج)Alt +Tab ، Alt +Tab              د)Ctrl+ Tab‌ ، Ctrl +Tab

26- نوار وضعیت معادل کدام گزینه زیر است؟

الف) Title Bar                   ب) Status Bar               ج)Address Bar              د)Address Bar

27- 3 مورد از تفاوتهای کادر محاوره با پنجره را بیان نمایید.

28-اگر بخواهیم پنجره‌عای باز را به‌صورت افقی و مانند کاشی زیر یکدیگر مرتب کنیم، باید در نوار Task Bar در قسمت پایین صغحه کلیک راست نموده و گزینه _____ را انتخاب نماییم.

الف) Cascade Windows                                     ب) Tile Windows Horizontally              

ج) Tile Windows Vertically                                د)Tile Desktop Show

29- با طی‌کردن مطابق کدام گزینه می‌توان تعداد آیکن‌های پیش‌فرض منوی Smart را تغییر داد؟

الف) کادر محاوره Taskbar And Start Menu ← برگه  View  ← در بخش Number

 ب) کادر محاوره Taskbar And Start Menu ← برگه  General  ← در بخش Program

ج) کادر محاوره Display Properties ← برگه  View  ← در بخش Start Menu Setting

د) کادر محاوره Display Properties ← برگه  View  ← در بخش Number 

30- در کادر محاوره Task Bar And Start Menu روی دکمه Customize کلیک کرده و زبانه Advance را انتخاب می‌کنیم، اگر گزینه ___________ را انتخاب نماییم، در صورتیکه برنامه جدیدی روی کامپیوتر نصب شود تا زمانی که اجرا نشده، برنامه به‌صورت های‌لایت نمایش داده می‌شود.

الف)  Start Menu Items                                        ب) Open Submenus When I Pause On Them

ج)Start Menu Setting                                            د)Highlight Newly Installed Application

31-درستی یا نادرستی هر گزینه را مشخص کنید.

الف) برای حذف زمانبندی اجرای یک برنامه    Control Panel → Scheduled Tasks → Add Scheduled Tasks

ب) برای نصب یک چاپگر                                  Control Panel → Printer And Faxes→ Add A Printer

ج) در کادر خصوصیات چاپگر امکان تنظیم چاپ صفحات از آخر به اول وجود ندارد.

چ) در کادر خصوصیات چاپگر امکان به‌اشتراک‌گذاری چاپگر همیشه وجود ندارد.

د) به حالتی که تمام امکانات چاپ در اختیار چاپگر نباشد، Ready می‌گویند.

ذ) برای ذخیره سند ایجاد شده، ترکیب کلیدی Ctrl +S را می‌فشاریم.

س) برای ایجاد سند جدید، ترکیب کلیدیctrl +O  را می‌فشاریم.

ش) برای چاپ سند، ترکیب کلیدی Ctrl +P را می‌فشاریم.

و) هنگام چاپ، نمایش پیغام This Document Failed To Print یعنی چاپگر به مقدار کافی کاغذ ندارد.

32- در Control Panel کدام گزینه نادرست می‌باشد؟

الف) برای نصب یا حذف برنامه‌ها گزینه Add Or Remove Program را انتخاب می‌کنیم.

ب) برای تغییر شکل ظاهری ماوس روی گزینه  Mouse دابل کلیک کرده، زبانه‌ی Button را انتخاب نموده، و شکلی دلخواه را برای ماوس تعیین می‌کنیم.

ج) برای افزودن زبان فارسی به کامپیوتر روی گزینه Regular And Language  کلیک نموده، در زبانه‌ی Language دکمه Detail و سپس دکمه Add رافشرده و زبان فارسی را انتخاب می‌نماییم.

د) برای نصب Font جدید روی پوشه Font دابل کلیک نموده از منوی File گزینه Install New Font را انتخاب می‌نماییم.

33-در کادر محاوره Customize Start Menu در قسمت Start Menu انتخاب گزینه _______________ سبب می‌شود در منوی Start، Control Panel به‌صورت منو نمایش داده شود.

الف)Control Panel Menu                                        ب)Display As A Menu

ج)Display As A Link                                                 د)Show Menu

34- گزینه صحیح را انتخاب فرمایید

الف) پاک شدن اسناد موجود در Recent Documents سبب پاک شدن سند اصلی می‌ش.د.

ب) در کادر محاوره Customize Classic Start Menu برای افزودن برنامه کاربردی به منوی Start روی گزینه Advanced کلیک می‌کنیم.

ج) برای خروج از محافظ صفحه نمایش باید از پنجره Display Properties استفاده نمود

د) کلمه عبور برای خروج از محافظ صفحه نمایش همان کلمه عبوری است که برای ورود به ویندوز از آن استفاده می‌کنید.

35- کدام گزینه روش مرتب‌کردن آیکنها براساس آخرین زمان تغییر را بیان می‌کند؟

الف)     Arrange Icons By →Modified                                      ب) Arrange Icons By → Auto To Grid

ج)       Arrange Icons By → Type                                              د) Arrange Icons By → Date

36- در کادر محاوره Display Properties  زبانه‌ی __________ برای تغییر الگوی نمایشی استفاده می‌شود.

الف)Appearance                    ب)Desktop                       ج)Themes                        د)Setting

37- ظرفیت کلاستر به چه عواملی بستگی دارد؟ ( پاسخ: حجم پارتیشن، نوع سیستم‌فایل)

38- کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز است؟

الف)Nul.Txt                    ب)Co?.Com                                ج)Com.Txt                        د)Txt.Txt

39- هر یک از گزینه‌های مقابل را تعریف کنید. الف)شیار               ب) سکتور               ج) درایو                         د) دیسک فیزیکی

40- در کادر محاورهtaskbar And Start Menu Properties  با فعال‌کردن گزینه _____________ نوار وظیفه روی پنجره‌های باز قرار می‌گیرد.

الف)Auto Hide The Taskbar                                       ب) Lock The Taskbar

 ج) Keep The Taskbar On Top Of The Windows        د)Show The Taskbar Top

41- کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز نیست؟

الف)Ball.Bat              ب)  < Aux22                   د)            ج)Cd.Exe>

و) My@12.Rtf            ز) Com2.Wav          ه) How Are You     ن)  Com*.*   ی) “Student”.Azx

42- معادل هر یک از گزینه‌های سمت راست را در سمت چپ مشخص نمایید.

الف) مشاهداه اطلاعات به اشتراک‌گذاشته‌شده کاربران                                                                        Publish This Folder(A   

 ب) زیر پوشه                                                                                                                          Documents (B   

 ج) انتشار پوشه انتخاب‌شده                                                                                                            Thumbnails (C

 د) محتویات گرافیکی آیکن را به‌صورت تصویر کوچک نشان می‌دهد.                                                       Details (D   

 ه) لیستی از فایل‌ها و پوشه‌ها به‌همراه مشخصات دیگر آنها شامل، نام، نوع فایل، تاریخ آخرین تغییرات نشان داده می‌شود. Sub Folder(E  

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 23:31  توسط بهمن ایمانزاده  | 

پیام مدیریت هنرستان حضرت علی اکبر (ع)

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:46  توسط بهمن ایمانزاده  | 

سلام بر حضرت علی اکبر (ع)

با نام و یاد خداوند بزرگ  و مهریان

با سلام و درود به ارواح شهدای کربلا علی الخصوص حضرت علی اکبر (ع) اسوه ایثار و جوانمردی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:44  توسط بهمن ایمانزاده  |